www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Katedra humánnej geografie a demografie, Prif UK

Katedra ponúka odborný pohľad na sociálne, ekonomické, politické a populačné otázky ovplyvňujúce vývoj našej spoločnosti. Pri ich riešení sú využívané moderné analytické postupy geografického výskumu, ako aj možnosti nástrojov GIS. Náš prístup k hodnoteniu aktuálnych spoločenských problémov zohľadňuje úlohu priestorových vzťahov a väzieb, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú demografický a sídelný vývoj, spoločenské pomery, ekonomické aktivity a politické rozhodnutia nielen v našej krajine, ale i v medzinárodnom kontexte.

Naše aktivity koncentrujeme na výskum sociálno-ekonomických a regionálnych disparít, verejnej správy a verejnej politiky, realizujeme demografické analýzy, prognózy a výskumy demografického vývoja, v prípade nášho hlavného mesta uskutočňujeme jeho urbánno-geografický monitoring.


Najnovšie informácie z katedrového profilu na FacebookuŠtúdium

Exkurzia SR 2016

Máme voľné miesta!!!

viac informácií o exkurzii


Prečo študovať

na Katedre humánnej geografie a demografie

viac informácií pre uchádzačov o štúdium


Prečo študovať

na Katedre humánnej geografie a demografie

viac informáciíNajnovšie publikácie

Moderná humánna geografia mesta Bratislava

priestorové štruktúry, siete a procesy

viac informácií


Governance in Transition


viac informácií


Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácieviac informácií


Náboženský a národnostný atlas Slovenskaviac informácií


Demografický atlas

Slovenskej republiky

viac informáciíNajnovšie fotogalérie

Fotogaléria

Diskusia so študentami o odbornej literatúre

viac informácií 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok