www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Archív diplomových a bakalárskych prác

Požičiavanie diplomových a bakalárskych prác obhájených na Katedre humánnej geografie a demografie zabezpečuje p. Darinka Dzurická (CH1/B1 č.2).


VAŠE ŽIADOSTI O VYPOŽIČANIE PRÁC ADRESUJTE NA KATEDROVÚ MAILOVÚ ADRESU "khg@uniba.sk"

1. Diplomové a bakalárske práce sa požičiavajú len k nahliadnutiu, nie absenčne.
2. Treba si so sebou priniesť preukaz študenta alebo iný doklad totožnosti.
3. Počas prázdnin, štátnych záverečných magisterských a bakalárskych skúšok je archív zatvorený a výpožičky nebudú fungovať.
  Inštrukcie k postupu pri vypožiačaní prác Archív prác
  zoznam prác z roku 2018
  zoznam prác z roku 2017
  zoznam prác z roku 2016
  zoznam prác z roku 2015
  zoznam prác z roku 2014
  zoznam prác z roku 2013
  zoznam prác z roku 2012
  zoznam prác z roku 2011
  zoznam prác z roku 2010
  zoznam prác z roku 2009
  zoznam prác z roku 2008
  zoznam prác z roku 2007
  zoznam prác z roku 2006
  zoznam prác z roku 2005
  zoznam prác z roku 2004
  zoznam prác z roku 2003
  zoznam prác od roku 2000 po rok 2002
  zoznam prác z roku 1999
  zoznam prác z roku 1998
  zoznam prác od roku 1990 po rok 1997


Vyhľadávanie záverečných prác*
Názov práce:  
Priezvisko autora:  
Vedúci práce:  
Rok:  
Odbor:  
Typ práce:  
Vybrané záznamy zoradiť podľa:
 
 
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok