Demografický atlas Slovenskej republiky
Demographic atlas of the Slovak republic
Tu si môžete stiahnuť *.pdf súbor / Here you can download *.pdf file:

Demografický atlas Slovenskej republiky / Demographic Atlas of the Slovak Republic

UPOZORNENIE: Súbor má veľkosť cca. 500 MB, preto je lepšie stiahnuť tento súbor na disk a nie prezerať priamo v okne prehliadača
WARNING: The file size is approx. 500MB, therefore is better to download the file to disk and not view it directly in the browser


Orientačná mapa obcí Slovenskej republiky / Orientational map of the Slovak municipalities
V demografickom atlase nájdete aj ukazovatele na úrovni obcí. Táto jednoduchá orientačná mapa by Vám mala ulahčiť identifikáciu jednotlivých obcí na mape. Jednoduchým dvojklikom, alebo "skrolovacím" tlačidlom na myši dokážete mapu priblíž na potrebnú úroveň.

In the demographic atlas, you can find some demographic indicators at the municipal level. This simple orientational map should be facilitated in identification of individual municipalities on the map. By a simple double-click, or "scrolling-button" on the mouse you can zoom the map to the required level.
© Katedra humánnej geografie a demografie | Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat)