www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Zaujímavé linky

Recenzovaný vedecký geografický časopis AGUC   Acta geographica Universitatis Comenianae
 
Geografický korešpodenčný seminár   Geokos
 
Dopady zmien reprodukčného správania na vekové zloženie obyvateľstva   Textová a grafická analýza
 
Príspevky členov katedry k pandemickej situácii COVID19r   Covid19
 
Demografický atlas Slovenskej republiky   Informácie o "Demografickom atlase Slovenskej republiky"
 
Projekt atlasu obyvateľstva   Informácie o "Atlase obyvateľstva"
 
Slovenská Geografická Spoločnosť - SGS   Stránka Slovenskej geografickej spoločnosti
  Stránka Slovenskej geografickej spoločnosti na Facebooku
 
Geografická olympiáda   Informácie ku geografickej olympiáde
 
Geografické katedry na našej fakulte   Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
  Katedra regionálnej geografie a ochrany regiónov
 
Univerzita Komenského v Bratislave   Univerzita Komenského v Bratislave
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 
Športovo-spoločenské podujatia organizované katedrou   Humancup - tenisový turnaj
  Memoriál Mladena Kolényho - futbalový turnaj


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok