www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Magisterské štúdium na našej katedre

Prihlasovanie na magisterské štúdium do 31.mája 2022

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja ponúka magisterské štúdium v programe:

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (2-ročné denné štúdium) - od ak. r. 2022/2023 pod novým názvom Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia).
Magisterské štúdium prebieha v dvoch zameraniach - Ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj a Demografia a populačná geografia. Vďaka rôznej špecializácii pracovníkov katedry si môžete nájsť svoju vlastnú vhodnú orientáciu prostredníctvom individuálne zadanej diplomovej práce.

Možnosť študovať tento program majú aj absolventi bakalárskeho štúdia na iných univerzitách, vrátane absolventov bakalárskeho štúdia príbuzných negeografických odborov (napr. ekonómia, sociológia, politické vedy, manažment, právo, informatika). Na katedra majú možnosť študovať v slovenčine bezplatne aj študenti zo zahraničia.

Ak máte záujem o doplňujúce informácie, prípadne nás chcete z dôvodu lepšieho poznania podmienok magisterského štúdia osobne navštíviť, kontaktujte nás mailom na: michal.klobucnik@uniba.sk (tajomník katedry).

Podrobnejšie:
https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/
https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/magistersky-stupen-studia/


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok