www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Štatistické metódy pre demogeografovvšetky informácie k predmetu
Tabuľka hodnoteniapridal: Ďurček | 25.03.2017

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Dochádzka a stav spracovania databázypridal: Rusnák | 23.03.2017

 Teória a metodológia humánnej geografievšetky informácie k predmetu
Zákonitá distribúcia bohatstva?pridal: Rusnák | 23.03.2017

 Teória a metodológia humánnej geografievšetky informácie k predmetu
Dochádzkapridal: Rusnák | 23.03.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Aktualizované zadelenie okresov a podklady pre skupinu Csemezová, >Dorica, Kudlej, Nemecpridal: Majo | 23.03.2017

 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografovvšetky informácie k predmetu
Výsledky a hodnotenie bloku Komunikáciapridal: Klobučník | 23.03.2017

 Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografovvšetky informácie k predmetu
Prednášky k bloku Komunikácia nájdete na
https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle16/login/cosign.php
pridal: Klobučník | 23.03.2017

 Geografia a verejná politikavšetky informácie k predmetu
Hodnotenie seminára - skupina 1 (priebežný stav)pridal: Plešivčák | 22.03.2017

 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvavšetky informácie k predmetu
Informacie k cviceniam a zadanie 3pridal: Máliková | 21.03.2017

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Vrstvy k zadaniupridal: Ďurček | 21.03.2017


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok