www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balícek - magisterské štúdium
» Harmonogram magisterských štátnic
» Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác
» Štátnicové otázky (zameranie HGvŠSaS)
» Štátnicové otázky (zameranie DGvŠSaS)
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku diplomovej práce
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balícek - bakalárske štúdium
» Harmonogram štátnych bakalárskych skúšok 2017/2018
» Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác
» Vzor obalu a titulnej strany záverecnej práce
» Manuál nahrávania záverecnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia „geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“ o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ všetky informácie k predmetu
Keďže predmet je potrebné uzavrieť do konca júna (AIS sa uzatvára 30.6.), poprosím tých študentov, ktorí ešte neodovzdali vyplnené dotazníky, aby tak učinili najneskôr v priebehu budúceho týždňa. Do utorka (26.6.) môžete dotazníky odovzdávať mne, od stredy do piatku (27.6.- 29.6.) kolegovi M. Klobučníkovi. Upozorňujem študentov, že pred zapísaním známky do AIS a indexu je potrebné odovzdať vyplnené dotazníky, a mailom poslať fotodokumentáciu z projektovej aktivity (foto z danej obce / obcí), spolu s výpočtom cestovných nákladov. pridal: Plešivčák | 19.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚN - Programpridal: Slavík | 15.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚN - Programpridal: Slavík | 14.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
Predmet Diplomová prax z humánnej geografie a demografie (1/L) sa ako jediný predmet bude dať zapísať v lete (do konca augusta). Každý vedúci práce sa dohodne so svojim študentom na konkrétnych úlohách, ktoré mu študent do dohodnutého augustového termínu korektne vypracuje. Ostatné predmety sa počas letných prázdnin neskúšajú a ani nezapisujú.pridal: Klobučník | 12.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚN - Programpridal: Slavík | 12.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚN - Programpridal: Slavík | 11.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚN - Programpridal: Slavík | 07.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
V štátnicovom balíčku pre bakalársky stupeň bol doplnený harmonogram štátnicpridal: Slavík | 05.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚNpridal: Slavík | 05.06.2018

 Všeobecné oznamyvšetky informácie k predmetu
SKALICA A OKOLIE 2018 JÚNpridal: Slavík | 04.06.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok