www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác
» Štátnicové otázky (zameranie HGvŠSaS)
» Štátnicové otázky (zameranie DGvŠSaS)
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Štruktúra posudku diplomovej práce
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Štruktúra posudku bakalárskej práce
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Terénna prax z humánnej geografie a verejnej správyvšetky informácie k predmetu
TP z HG a VS 2018 - Inštruktáž a výber obcípridal: Slavík | 18.04.2018

 Komplexná humánna geografiavšetky informácie k predmetu
Dochádzka a informácie k výskumu subkultúrpridal: Rusnák | 18.04.2018

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Nová ekonomická geografiapridal: Rusnák | 18.04.2018

 Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónovvšetky informácie k predmetu
Dochádzkapridal: Rusnák | 18.04.2018

 Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvavšetky informácie k predmetu
Hodnotenie cvičení GPOLHpridal: Škamlová | 18.04.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Projektypridal: Slavík | 18.04.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Evidencia účasti a aktivítpridal: Slavík | 18.04.2018

 Sídelné systémyvšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 18.04.2018

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Záverečné hodnotenie - zápočetpridal: Przybyla | 17.04.2018

 Geografia vidiekavšetky informácie k predmetu
prednáškypridal: Rochovská | 17.04.2018


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok