www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
10 najnovších pridaných súborov a oznamov (interné štúdium)

Štátnicový balíček - magisterské štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu magisterskú skúšku
Štátnicový balíček - bakalárske štúdium
» Vzor obalu a titulnej strany záverečnej práce
» Manuál nahrávania záverečnej práce do AIS
» Manuál stiahnutia zadávacieho listu z AIS
» Prihláška na štátnu bakalársku skúšku


Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD o témach a zadaniach záverečných prác v akademickom roku 2018/2019

Pre uznanie predmetu, ktorý študent už absolvoval v minulých rokoch je potrebné osloviť vyučujúceho konkrétneho predmetu vopred, a to do dvoch týždňov od začiatku semestra (NIE NA KONCI semestra, ani POČAS skúškového obdobia).

 Geoinformačné modelovanie v demogeografiivšetky informácie k predmetu
1.úlohapridal: Kusendová | 19.02.2019

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
1. prednáška a úlohapridal: Kusendová | 19.02.2019

 Populačný vývoj Slovenskavšetky informácie k predmetu
Vzhľadom na rozvrhovú kolíziu sa výuka presúva z pôvodného času na pondelky od 11:00 do miestnosti G-203. Ďakujem za porozumenie!pridal: Majo | 19.02.2019

 Urbánna ekonómia, miestne financie a rozvojvšetky informácie k predmetu
Oznamujem študentom že prednáška z Urbánnej ekonómie... dňa 20.2.2019 sa zo zdravotných dôvodov neuskutoční. Ďakujem.
J. Buček
pridal: Buček | 19.02.2019

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Celosemestrálne zadaniepridal: Ďurček | 19.02.2019

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Vzorové mapypridal: Ďurček | 19.02.2019

 Dizajn databáz a informačné systémyvšetky informácie k predmetu
Data na cvičeniepridal: Ďurček | 19.02.2019

 Humánna geografia Ivšetky informácie k predmetu
Inštrukcie k predmetu Humánna geografia Ipridal: Horňák | 19.02.2019

 Verejná správavšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 18.02.2019

 Geografia verejnej správyvšetky informácie k predmetu
Harmonogram prednášok a referovaní projektovpridal: Slavík | 18.02.2019


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok