Základné informácie

Začiatok riešenia projektu: 2021
Ukončenie riešenia projektu: 2023
Tematická oblasť (názov a číslo komisie): komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Priestorové nerovnosti a znevýhodnenia vo výuke humánnej geografie: geoinformatika inovatívne
Názov projektu (anglický): Spatial inequalities and disadvantages in human geography education: innovative geoinformatics
Číselný kód a názov podskupiny odborov vedy a techniky, do ktorej spadá riešenie projektu: 10500 vedy o Zemi a enviromentálne vedy (aj zemské zdroje)

Kontaktná osoba

doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD. [vedúci projektu]
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Telefónne číslo: 02/90149641
E-mailová adresa: marcel.hornak@uniba.sk

O projekte

Anotácia edukačného projektu

Moderná výuka humánnej geografie na univerzitnej úrovni sa v súčasnosti nezaobíde bez moderných interpretačných nástrojov a prostriedkov interaktívnej povahy, ktoré fungujú v online prostredí a sú kedykoľvek využiteľné buď vyučujúcimi pri prednáškach alebo cvičeniach, alebo študentmi geografie v rámci viacerých predmetov. Výuka v rámci humánnej geografie, ktorá sa zameriava na aktuálne ekonomické a sociálne nerovnosti je na univerzite vo viacerých predmetoch zameraná na priestorové nerovnosti. Geoinformačné nástroje a vhodné dátové zdroje na znázornenie, analýzu a interpretáciu vybraných viacerých ukazovateľov nerovností na území Slovenska môžu pomôcť pri názornosti výuky a zároveň dokážu kreatívnym spôsobom integrovať účastníkov výuky do generovania tematických výstupov s rôznym zameraním. Nárast a pretrvávanie ekonomických a sociálnych nerovností na území Slovenska je známy a v univerzitnej edukačnej praxi frekventovaný fenomén. Časť predmetov vyučovaných na katedre riešiteľského tímu priamo narába s problematikou priestorových nerovností a vhodné metodické návody na využitie geoinformačných nástrojov, resp. geografických informačných systémov (GIS) vrátane online atlasu s možnosťou generovania výstupov s pridanou hodnotou založených na aktuálnych súvisiacich databázach by takúto výuku nesporne obohatili.


Zameranie a opis projektu

Navrhovaný projekt v princípe nadväzuje na už existujúcu platformu predmetov v rámci akreditovaných univerzitných kurzov pre študentov bakalárskych aj magisterských programov geografie na PRIF Univerzite Komenského. Túto platformu predbežne tvoria predmety z bakalárskeho i magisterského stupňa výuky realizovanej domácou katedrou. Projekt bude primárne vychádzať z auditu tém, metód, zdrojových databáz a foriem, s ktorými sa študenti na týchto kurzoch stretávajú v súvislosti s priestorovými nerovnosťami v spoločnosti.


Harmonogram projektu

  1. Členovia tímu v prvej etape budú zisťovať a analyzovať spätnú väzbu od učiteľov a študentov k existujúcej forme a úrovni využívania geoinformačných nástrojov, resp. geografických informačných systémov (GIS) na znázornenie, analýzu a interpretáciu priestorových nerovností v spoločnosti v jednotlivých dotknutých predmetoch.
  2. Následne v spolupráci so spolupracujúcimi s relevantnými partnermi z edukačnej, profesijnej a komerčnej sféry (Česká asociácia pre geoinformatiku, Katedra geoinformatiky UPOL Olomouc, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK v Prahe, portál Geoinformatika.sk, Katedra geoinformatiky VŠB-TU Ostrava), bude projekt zameraný na analýzu potenciálu využitia vybraných komerčných aj nekomerčných geoinformačných nástrojov a prostredí, prípravu projektových úloha tvorbu projektu zamýšľaného online atlasu priestorových nerovností Slovenska v rámci jednotlivých stupňov výuky geografie.
  3. Nasledovať bude príprava zdrojových databáz, metodík a edukačných návodov pre výučbu v kontexte projektových cvičení s využitím geoinformačných nástrojov a tvorby analytických a syntetických výstupov. V tejto etape sa začne realizácia tvorby atlasu vo funkcii pilotného dátového a inšpiračného zdroja pre výučbu a on-line vizualizáciu výsledkov viacročného výskumu priestorových nerovností na území Slovenska riešiteľmi projektu, resp. ich pracoviskom. Budú riešené technologické a organizačné otázky webového riešenia pre poskytnutie a použitie výučbových materiálov a organizáciu samotnej výučby s dôrazom na open dátové a programové zdroje a licencie.
  4. V poslednej etape budú aplikované výsledky predchádzajúcej etapy– bude pripravená elektronická on-line forma atlasu a výučbových materiálov pre priamu výučbu. Skúsenosti s aplikáciou pilotnej verzie výstupu vo výuke a práce so študentmi sa budú priebežne vyhodnocovať a modifikovať s cieľom optimalizácie a finalizácie konečných výstupov projektu (on-line atlasu a výučbových materiálov).

Všetky výstupy budú verejne dostupné včítane online atlasu priestorových nerovností. Výsledky projektu budú priebežne publikované s cieľom získať spätnú väzbu s potenciálnymi cieľovými skupinami výstupov projektu (podobne zameraná výučba na VŠ).

Výsledky projektu

Anotácia výsledkov riešenia projektu

Kľúčovým výstupom projektu je verejne prístupný web (http://www.humannageografia.sk/kega) obsahujúci vybrané mapové témy zachytávajúce rôzne formy priestorového znevýhodnenia a nerovností v spoločensko-ekonomickej oblasti na Slovensku. Témy vychádzajú z edukačnej praxe, ale zároveň aj z výskumných aktivít členov riešiteľského tímu a domovskej katedry. Web obsahuje základné formálne informácie o projekte a jeho riešiteľoch, ale jeho kľúčovou časťou je online Atlas nerovností. Ten obsahuje v iniciálnej fáze 8 tém, ktoré sú rovnako štruktúrované a ich najcennejšou časťou je séria online mapových výstupov (podľa témy), pričom viaceré z nich sú vytvorené tak, aby bola možnosť ich adaptácie používateľmi, teda v user-friendly formáte (výber dát, znakov, prvkov, atď.).Annotation of project solution results

The key output of the project is a publicly accessible website (http://www.humannageografia.sk/kega), which contains selected map topics capturing various forms of spatial disadvantage and inequalities in the socio- economic area in Slovakia. The topics are based on educational practice, but also on the research activities of members of the research team and the home department. The website contains basic formal information about the project and its solvers, but its key part is the online Atlas of inequalities. In the initial phase, it contains 8 topics, which are structured in the same way, and their most valuable part is a series of online map outputs (by topic), while several of them are created in such a way that there is a possibility of their adaptation by users, i.e. in a user-friendly format ( selection of data, characters, elements, etc.).


Výsledky za celé obdobie riešenia projektu

V priebehu riešenia projektu bol vykonaný audit existujúcich predmetov zároveň s procesom akreditácie nových odborov na katedre (ktorá prebehla počas obdobia riešenia projektu), kedy bolo potrebné adaptovať výstupy projektu čiastočne upraveným či novým predmetom na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Táto adaptácia prebehla relatívne hladko, a práve riešenie projektu pomohlo pri príprave akreditácie v tom zmysle, že obsah niektorých predmetov sa účelne naplánoval tak, aby bolo ich zladenie s výstupmi projektu efektívne a adresné.

Vytvorenie vnútorného konceptu webového projektu bolo nasledované pilotnou fázou, v ktorej bol postupne kreovaný obsah webovej stránky projektu a v rámci nej hlavne obsahová štruktúra tematických okruhov mapových interpretácií. Webová stránka je verejne prístupná a využiteľná pre výuku na ktorejkoľvek vzdelávacej inštitúcii. Ambíciou riešiteľov je i po skončení projektu webovú stránku aktualizovať a postupne dopĺňať ďalšie témy, resp. aktualizovať jestvujúce s využitím aktuálnych dát či novších metód. Výhodou je, že v rámci katedry vzniká každý rok séria nových štúdií, publikovaných v časopisoch, ale i vytvorených pre decíznu sféru (napr. spolupráca s Metropolitným inštitútom Bratislavy/MIB). V prípade väčšiny štúdií vzniká tak séria nových mapových výstupov, ktoré sa po zvážení ich využiteľnosti pre výuku a istej adaptácii môžu stať súčasťou niektorej z tém na webe alebo podkladom pre vznik novej témy.

Vo fáze testovania boli získané cenné informácie a spätná väzba od študentov absolvujúcich výuku predmetov, v ktorých boli tematické mapové výstupy použité.

V rámci konferencií, ktorých sa zúčastnili členovia riešiteľského tímu doma i v zahraničí, boli odprezentované niektoré výstupy k projektu, a to vrátane technického prevedenia, ako i niektorých mapových tematických okruhov, čo prispelo k propagácii projektu, grantovej schémy i pomohlo získať užitočnú spätnú väzbu.