Geography of Societies in Transformation
Cieľom projektu je príprava študijného programu „Geography of societies in transformation” určeného pre medzinárodnú skupinu študentov.
Na PRIF UK existuje už veľmi dlho úspešný študijný odbor Geografia a Kartografia, a Geografia v Administratíve. Cieľom pripravovaného projektu nie je transformovať existujúce študijné programy na nový program v anglickom jazyku, hlavným cieľom projektu je formulovať a vytvoriť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PRIF UK) nový a originálny študijný program druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v anglickom jazyku pod názvom „Geography of societies in transformation“, ktorého štúdium by bolo ukončené získaním titulu „Magister”.

Vytvorený študijný odbor by čiastočne nadväzoval na existujúci študijný odbor Geografia a Kartografia, ale bol by vhodný aj pre absolventov iných študijných programov prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Predkladaný projekt umožní koncipovanie študijného programu tak, aby bola zaistená jeho výučba v anglickom jazyku internými učiteľmi z katedry Humánnej geografie a demogeografie PriF UK. V prípade potreby by kolektív pedagógov bol doplnený externými pracovníkmi (v závislosti od aktuálnych potrieb študijného programu).

„Geography of societies in transformation” - course preview:

Charakteristika kurzu:
  • Je nepopierateľné, že transformácia v post-socialistických krajinách je jedným z najdôležitejších procesov, prebiehajúcich v súčasnej Európe, je dôležité tieto procesy skúmať a im porozumieť
  • Post-socialistická transformácia priniesla v CEE krajinách zmeny do všetkých oblastí života spoločnosti a jednotlivca, predmet by mal zachytiť čo najširšie spectrum týchto oblastí a pomôcť porozumieť týmto zmenám, ktoré sa odohrávajú počas posledných dvadsať rokov
  • Navrhovaný predmet je zameraný na analyze vplyvov najdôležitejších zmien, ktoré sa udiali v období transformácie na geografickú organizáciu spoločnosti a rôznych úrovniach (od štátnej, vez regionálnu až po lokálnu, prípadne mierku mikro-úrovne – domácnosti)
  • Predmet zasiahne
  • V sylabuse predmetov sa odrážajú výsledky projektov jednotlivých členov katedry


Zoznam predmetov:

>> Display Questionnaire