Memoriál Mladena Kolényho


Memoriál Mladena Kolényho | Piatok, 12. decembra 2014
V piatok 12. decembra 2014 sa v priestoroch telocvične na Mlynskej doline uskutoční v poradí už 16. ročník futbalového turnaja geografov, v posledných rokoch venovaného pamiatke nezabudnuteľného pedagóga, zároveň však športovca telom a dušou, Mladena Kolényho. Turnaja sa ako tradične zúčastnia geografické futbalové tímy zo Slovenska, Čiech a Moravy. Organizácia tohoto ročníka je v rukách Katedry humánnej geografie a demografie (minuloročný víťaz). Všetkých srdečne pozývame na túto výnimočnú športovo-spoločenskú udalosť.

Dôležité časové a priestorové koordináty
TERMÍN: piatok, 12. decembra 2014
MIESTO KONANIA: Telocvičňa Mlynská dolina
ZAČIATOK: zhromažďovanie mužstiev od 10:30 hod. | zápasy od 11.00 hod.

Tlačová konferencia spojená s vyhodnotením turnaja a recepciou sa uskutoční od 19:00 hod. vo vestibule pred aulou B1-301 Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Vyhlasovanie výsledkov turnaja začne o 21:00 hod. (v miestnosti B1-301)


ÚČASTNÍCI:

1. Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
2. Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
3. Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
4. Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
5. Geografický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
6. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
7. Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
8. Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
9. Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
10. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
11. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
12. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

ŠTARTOVNÉ: 100 €/ tím (uhradiť bankovým prevodom do 5. 12. 2014 na číslo účtu uvedené dole).

Do: 5.12.2014
Do poznámky uviesť: vlozne MMK – nazov katedry,
Číslo účtu: 7718182001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0077 1818 2001
BIC kód: KOMASK2X

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Filipa Lehockého (lehocky@fns.uniba.sk)

Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava