www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - Oddelenie demografie


[ telefónne číslo pre celú fakultu je: 60 296 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie demogeografie a demografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.  branislav.bleha@uniba.sk516B1-308
  Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.  dagmar.kusendova@uniba.sk521B1-309b
  Mgr. Vladimír Bačík, PhD.  vladimir.bacik@uniba.sk526B1-309a
  Mgr. Marcela Káčerová, PhD.  marcela.kacerova@uniba.sk169CH1-B1/5
  Mgr. Juraj Majo, PhD.  juraj.majo@uniba.sk180CH1-B1/7
  Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  gabriela.novakova@uniba.sk161B1-309c
  Mgr. Pavol Ďurček, PhD.  pavol.durcek@uniba.sk239B1-310
  RNDr. Branislav Šprocha, PhD.  branislav.sprocha@gmail.com239B1-310
  Doktorandi na oddelení demogeografie a demografie
  Mgr. Milan Takáč  takac28@uniba.sk239B1-310
  Mgr. Alžbeta Garajová  garajova29@uniba.sk692CH2-131
  Mgr. Richard Stanek  stanek13@uniba.sk692CH2-131


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok