www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Zamestnanci katedry - Oddelenie humánnej geografie


[ telefónne číslo pre celú fakultu je: 60 296 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie humánnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  pavol.korec@uniba.sk316CH1-B1/9
  Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.  peter.spisiak@uniba.sk625CH1-B1/11
  Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.  jan.bucek@uniba.sk310CH1-B1/14
  Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  vladimir.slavik@uniba.sk388CH1-B1/10
  Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.  marcel.hornak@uniba.sk641CH1-B1/3
  Doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.  slavomir.ondos@uniba.sk533CH1-B1/13
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  ingrid.bucekova@uniba.sk310CH1-B1/14
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  alena.rochovska@uniba.sk163CH1-B1/4
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  jaroslav.rusnak@uniba.sk179CH1-B1/6
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  michal.klobucnik@uniba.sk695CH1-B1/12
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  martin.plesivcak@uniba.sk625CH1-B1/11
  Mgr. Roman Fila, PhD.  roman.fila@uniba.sk179CH1-B1/6
  Mgr. Lucia Škamlová, PhD.  lucia.skamlova@uniba.sk389CH1-B1/8
  Doktorandi na oddelení humánnej geografie
  RNDr. Vojtěch Przybyla  vojtech.przybyla@uniba.sk389CH1-B1/8

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok