www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Zamestnanci katedry - Oddelenie humánnej geografie


[ telefónne číslo pre celú fakultu je: 60 296 (+ príslušná klapka) ]

  Oddelenie humánnej geografie
pracovník e-mail klapka miestnosť
  Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.  korec@fns.uniba.sk516B1-308
  Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.  spisiak@fns.uniba.sk528CH1-8
  Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.  bucek@fns.uniba.skB2-303
  Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.  slavik@fns.uniba.sk692CH2-131
  Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.  bucekova@fns.uniba.skB2-303
  Mgr. Marcel Horňák, PhD.  hornak@fns.uniba.sk161B1-309c
  Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.  ondos@fns.uniba.sk239B1-310
  Mgr. Alena Rochovská, PhD.  rochovska@fns.uniba.sk521B1-309b
  Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.  rusnak@fns.uniba.sk239B1-310
  RNDr. Michal Klobučník, PhD.  klobucnik@fns.uniba.sk526B1-309a
  RNDr. Martin Plešivčák, PhD.  plesivcak@fns.uniba.skB2-303
  Mgr. Roman Fila, PhD.  fila@fns.uniba.sk528CH1-8
  Mgr. Lucia Škamlová, PhD.  skamlova@fns.uniba.sk380CH1-7
  Doktorandi na oddelení humánnej geografie
  Mgr. Vojtěch Przybyla  przybyla@fns.uniba.sk

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok