Pridať stránku medzi obľúbené | Obsah portálu | Administrátor
Kontaktná osoba - obsahová náplň portálu

Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Katedra humánnej geografie a demogeografie, PriF UK
vedúci oddelenia demografie a demogeografie

mail: bleha@fns.uniba.sk
tel.: +421/2/ 60 296 516

Administrátor stránky

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Katedra humánnej geografie a demogeografie, PriF UK

mail: bacik@fns.uniba.sk

Ak chcete na stránke uverejniť informáciu o pripravovanej demografickej akcii, napíšte prosím e-mail na uvedenú adresu

 
Svetové populačné hodiny: http://www.worldometers.info/world-population/
Zdroj pre svetovú populáciu: http://www.worldometers.info/world-population/
 

Projekt APVV 0018-12:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti, doba riešenia 10/2013 -12/2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.


Projekt financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja [ APVV ]

Parciálne ciele projektu sú definované nasledovne.
Cieľom projektu v otázke dopravnej dostupnosti je popis a vysvetlenie vývoja infraštruktúrnych prvkov pozitívne či negatívne deformujúcich dostupnosť k sieti interakcií umožňujúcej materiálne a sociálne zabezpečenie. Doprava bude hodnotená ako inštitucionálne kreovaný systém za účelom prekonávania bariéry priestoru. Mobilita obyvateľstva a jej zmeny v rôznych mierkach budú priblížené na pozadí vývoja ekonomických a sociálnych faktorov.

Ciele v oblasti výskumu hodnotových demografických kontradikcií sú viaceré. Platnosť demografického vysvetlenia reálneho oživenia vo vývoji fertility a rekuperácie bude overená na regionálnej úrovni. V prípade prvého vysvetlenia, budú zmeny v intenzite a zmene v časovaní plodnosti zmenou priemerného veku matky pri pôrode konfrontované s hĺbkou a úspešnosťou spoločensko-ekonomickej transformácie regiónov. Druhé vysvetlenie bude overené s využitím metód na odstránenie efektu časovania (Bongaarts et al. 1998; Kim et al. 2000; van Imhoff 2001; Sobotka 2004). Porovnanie dostupných transverzálnych dát s longitudinálnymi údajmi sčítania prvýkrát prinesie informácie o generačnej plodnosti žien, ktoré väčšinu svojho reprodukčného veku prežili počas transformačného obdobia. V súčasnosti neexistujú výskumy odkladu plodnosti na inej ako celoštátnej úrovni. Parciálne demografické a demogeografické analýzy budú vhodne syntetizované najmä v podobe využitia ich výsledkov pre regionálne a lokálne demografické prognózy, a pre oblasť merania a kvantifikácie podielu vnútroregionálnych a medziregionálnych nerovnomerností vybraných demografických javov, procesov a štruktúr, čo predstavuje ďalší parciálny cieľ projektu.

V oblasti opatrení a regulatív sa projekt sústredí cez prizmu ekonomickej geografie na skúmanie rozhodnutí decíznej sféry odstraňujúce, resp. pokúšajúce sa odstrániť existujúce diskrepancie vyplývajúce z nedostatočného prísunu financií z inštitucionálnych aj neinštitucionálnych zdrojov, ktoré sú ovplyvnené okrem iného migračnými trendmi a ďalšími populačnými procesmi. Tie ovplyvňujú výšku podielových daní. Starnutie populácie zasa ovplyvňuje výdavkovú časť. Súčasný rámec regulácie nie je postavený na detailnom poznaní finančných problémov obcí a vyšších regionálnych celkov. Prebieha za prílišného zovšeobecnenia bez rešpektu k miestnym špecifikám. Preto sa budú skúmať reakcie samosprávy na nedostatok financií s podporou v unikátnej databáze miestnych financií konštruovanú z individuálnych záverečných účtov primerane rozsiahleho súboru vidieckych obcí a miest. Pri týchto analýzach bude kladený silný dôraz na potenciálne vplyvy vyplývajúce zo skúmania ostatných parciálnych cieľov (dopravná dostupnosť, vplyv demografického vývoja, a pod.)

Bude vyvinutý koncept metodického nástroja prepájajúceho rôznorodé charakteristiky vyvíjajúcej sa spoločenskej siete, od ktorej sú neoddeliteľné hierarchie, heterogenity, vzdialnosti a delimitácie (Fujita et al. 2005; Farber et al. 2007). K tomuto nástroju smerujú priestorovo-ekonometrické panelové generalizácie gravitačného modelu (Fischer et al. 2008; LeSage et al. 2008; Parent et al. 2011), privádzajúce nás ku konceptu variácie miery entropie (de Vries et al. 2001).

Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí

Nová publikácia o populačnom vývoji. Záujemcom z úradov samosprávy a štátnej správy na požiadanie ochotne zašleme.

12. Slovenská demografická konferencia
Demografická budúcnosť Slovenska

Závery 12. demografickej konferencie [ pridané 5.10.2009 ]
12. demografická konferencia - fotografie
Program 12. demografickej konferencie [ aktualizácia 17.9.2009 ]

DEMOGRAFIA A DEMOGEOGRAFIA
Dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť


Projekt financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja [ APVV ]

vstúpte na stránku
Popularizácia demografie

Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií

Projekt financovaný Ministerstvom školstva SR v rámci dotačného projektu na rozvoj vedy a techniky (výzva CD- 2008 16910/36981)

hlavné ciele projektu
Online dostupné výsledky z projektu (portál venovaný vybraným sčítaniam) 
 ANKETA - HLASUJ
Aktuality
Zvýšenie rodičovského - krok správnym smerom
 čítajte viac

Nárast pôrodnosti vďaka vládnym opatreniam
 
čítajte viac

Je informovaný súhlas naozaj zlý?
 
čítajte viac

 
Slovenské stránky
 Infostat
 Výskumné demografické centrum
 SR - Population Information
 Štatistický úrad SR
 Databáza regionálnej štatistiky
 Mestská a obecná štatistika
 Zoznam obcí Slovenskej republiky
 
České stránky
 www.demografie.info
 Český statistický úřad
 
Ostatné zahraničné stránky
 UN - Demographic Yearbook
 European Demographic Datasheet
 World Population Datasheet
 World Population Prospects
 EUROSTAT - Európsky štat. úrad
 UNECE Statistical Database
 Geography.Answers.com
 Geography.Answers.com - Population
 
 
© Katedra humánnej geografie a demogeografie