Názov organizácie: 

  Sieť partnerstiev medzi najvýznamnejšími výskumnými inštitúciami na Slovensku. Spojenie je zaznamenané pre každú dvojicu, ktorá doteraz spolupracovala aspoň na jednom spoločnom výskumnom projekte. Zobrazujú sa len inštitúcie, ktoré sa podieľali na výskume aspoň jedného projektu financovaného z európskych zdrojov (CORDIS, ITMS - OP Výskum a vývoj) a ktoré sú prepojené s hlavným komponentom siete partnerstiev. Farba je priradená podľa sídla inštitúcie v kraji. Veľkosť krúžku je proporčná počtu partnerstiev inštitúcie.


  Zobraziť sieť spojení medzi inštitúciami, v ktorej je SAV rozdelená na jednotlivé ústavy    Nahlásiť korekciu  


  Zdroje použité v projekte:
  © Európska únia, CORDIS
  © Centrum vedecko-technických informácií SR, SK CRIS
  © ÚV SR - sekcia koordinácie fondov EÚ, Portál nsrr.sk
  © Aliancia Fair-play, Datanest
  Dáta spracoval: Katedra humánnej geografie a demografie
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave