Názov organizácie: 

  Spolupráce medzi inštitúciami je možné analyzovať medzi najviac piatimi rôznymi inštitúciami. Do počtu projektov sa započítava každý projekt, ktorý bol v priebehu roka aktívny. Sieť partnerstiev medzi inštitúciami sa premieta do podielov počtu spoluprác v partnerstve zvolenej dvojice. Sieť partnerstiev nie je zjednodušená, do grafov sa premietajú všetky inštitúcie a spolupráce v databáze.


  Vyberte inštitúcie, ktoré chcete zobraziť v grafe
  Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Počet spoluprác: 1221
  (Vybrané inštitúcie: 137)
  Počet spoluprác: 490
  (Vybrané inštitúcie: 97)
  Slovenská technická univerzita v Bratislave Technická univerzita v Košiciach
  Počet spoluprác: 922
  (Vybrané inštitúcie: 120)
  Počet spoluprác: 442
  (Vybrané inštitúcie: 85)
  Žilinská univerzita v Žiline
  Počet spoluprác: 345
  (Vybrané inštitúcie: 69)


    Nahlásiť korekciu  


  späť na začiatok stránky


  Zdroje použité v projekte:
  © Európska únia, CORDIS
  © Centrum vedecko-technických informácií SR, SK CRIS
  © ÚV SR - sekcia koordinácie fondov EÚ, Portál nsrr.sk
  © Aliancia Fair-play, Datanest
  Dáta spracoval: Katedra humánnej geografie a demografie
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave