bootstrap dropdown

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Prečo študovať geografiu na Prírodovedeckej fakulte?

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja je jedinou na Slovensku pripravujúcou geografov užšie zameraných na ekonomickú a politickú geografiu, demografiu a demogeografiu, územný rozvoj. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni akreditovaný študijný program, ktorý sa nedá študovať inde na Slovensku – „Ekonomická a politická geografia a demografia“ (s dvoma zameraniami - 1. Ekonomická a politická geografia, 2. Demografia, migrácia a ľudské zdroje. Študenti môžu pokračovať v štúdiu na podobne zameraných programoch na magisterskom a doktorandskom stupni.

Katedra do pedagogického procesu neustále zavádza najnovšie metódy a techniky výuky a výskumu (vrátane geoinformatických predmetov). Pri štúdiu sa neobchádzajú ani najcitlivejšie súčasné témy ako napr. otázky migrácie, mobility a dopravy, demografického vývoja, vplyvu sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, geopolitického vývoja, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska ako napr. otázky konkurencieschopnosti regiónov, fungovania automobilového priemyslu, rozvoja cestovného ruchu, regenerácie mestských priestorov, či významu zahraničných investícii. Venujeme pozornosť politikám EÚ, národným politikám, i otázkam riadenia rozvoja regiónov, miest a vidieckych priestorov.

U študentov rozvíjame analytické zručnosti, schopnosti tvorby máp, sú pripravovaní na problémy tvorby verejných politík (napr. regionálnej, miestneho rozvoja, sociálnej, populačnej), formujeme ich komunikačné zručnosti, schopnosti práce v tímoch, plánovania firemných aktivít. Menšia pozornosť sa venuje príprave v oblasti fyzickej geografie a tradičnej regionálnej geografie. Študenti si môžu sami dotvoriť svoj študijný profil prostredníctvom individuálne zvolených povinne voliteľných a výberových predmetov.


Katedrou ponúkaný študijný program (od ak. roku 2022/2023):
Ekonomická a politická geografia a demografia (3-ročné denné štúdium)

Pozrieť video

Vedúci Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja prof. RNDr. Ján Buček, PhD. za geografickú sekciu predstavuje v krátkej video-prezentácii štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Niekoľko dôležitých odkazov,

ktoré Vám pomôžu zorientovať sa


Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2024

Na záver...

Počas samotného štúdia si naši študenti neodnášajú len dôležité poznatky, ale môžu spoznať aj mnohé zaujímavé lokality u nás doma ale aj v zahraničí, prípadne môžu povzbudiť našich zamestnancov na pravidelných športových podujatiach, ktorých sa naši kolegovia zúčastňujú. Aj zábava a relax patria predsa k životu :)

Mobirise    Mobirise
Adresa

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 
84215, Bratislava

Kontakt

E-mail: khg@uniba.sk 
Tel.: +421/2/90 14 1128