bootstrap dropdown

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Prečo študovať geografiu na Prírodovedeckej fakulte?

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja je jedinou na Slovensku vďaka prípravu geografov užšie zameraných na ekonomickú a sociálnu geografiu, politickú geografie, demografiu a demogeografiu, územný rozvoj a ďalšie subdisciplíny geografie a demografie. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni akreditovaný študijný program, ktorý sa nedá študovať inde na Slovensku – „Ekonomická, sociálna a politická geografia“ (s dvoma zameraniami - 1. Ekonomická a politická geografia, 2. Sociálna geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje). Študenti môžu pokračovať v štúdiu na podobne zameraných programoch na magisterskom a doktorandskom stupni.

Katedra do pedagogického procesu neustále zavádza najnovšie metódy a techniky výskumu (vrátane GIS), predstavuje aktuálne poznatky geografie a demografie. Sústreďuje sa na ekonomickú, sociálnu a politickú geografiu, geografiu mesta, geografiu kultúry. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike. Predstavuje znalostnú bázu, možnosti skúmania a riešenie problémov regionálnej diferenciácie územia Slovenska, rozvoja miest a vidieckych regiónov, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Pripravuje študentov v oblasti plánovania a riadenia územia. Menšiu pozornosť venuje príprave v oblasti fyzickej geografie a tradičnej regionálnej geografie.

Svojimi dlhoročnými výsledkami a prípravou študentov sa radí sa k významným centrám vzdelávania v geografii a demografii v európskom meradle.


Katedrou ponúkaný študijný program (pre ak. rok 2022/2023):
Ekonomická, sociálna a politická geografia (3-ročné denné štúdium)

Pozrieť video

Vedúci Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja doc. RNDr. Ján Buček, PhD. za geografickú sekciu predstavuje v krátkej video-prezentácii štúdium geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Niekoľko dôležitých odkazov,

ktoré Vám pomôžu zorientovať sa


Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia na fakulte bol stanovený do 15. marca 2022
Druhé kolo podávania prihlášok je od 1.5 do 20.06.2022

Na záver...

Počas samotného štúdia si naši študenti neodnášajú len dôležité poznatky, ale môžu spoznať aj mnohé zaujímavé lokality u nás doma ale aj v zahraničí, prípadne môžu povzbudiť našich zamestnancov na pravidelných športových podujatiach, ktorých sa naši kolegovia zúčastňujú. Aj zábava a relax patria predsa k životu :)

Mobirise    Mobirise
Adresa

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 
84215, Bratislava

Kontakt

E-mail: khg@uniba.sk 
Tel.: +421/2/90 14 1128