www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Michal Klobučník, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: michal.klobucnik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9695
miestnosť: CH1-B1/12
konzultačné hodiny: Štvrtok (10:00 - 11:00) alebo po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:

Teoreticko-metodologické prístupy v humánnej geografii so špecializáciou na geografiu sídiel a verejnej správy. Výskum je zameraný na metodologické prístupy štúdia teritoriálnej štruktúry územnej samosprávy v štátoch Európskej únie. Prostredníctvom kvantitatívnych metód a použitých indikátorov na lokálnej úrovni štátov EÚ a pomocou priestorových analýz (ArcView) sa výskum špecializuje na vybrané sídelné problémy teritoriálnej štruktúry územnej samosprávy (územné zmeny lokálnych samospráv, administratívne reformy, veľkosť lokálnych samospráv, veľkostná štruktúra lokálnych samospráv, postavenie lokálnej samosprávy v regionálnej štruktúre štátov EÚ, ich typizácia a podobne). Práca s databázami na najnižšom stupni samospráv štátov EÚ, výskum je tiež zameraný na získavanie aktuálnych priestorových a štatistických dát na lokálnej a regionálnej úrovni štátov EÚ. Výskum sa ďalej špecializuje aj na niektoré vybrané problémy v priestorovej úrovni rôznej tematiky (kvalita života, javy priestorovej autokorelácie, geografia športu a podobne).

Vyučované predmety:

ZIMNÝ SEMESTER
» Diplomový a bakalársky seminár
Výučba: Seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia)
» Geografia cestovného ruchu, voľného času a športu
Výučba: Prednášky + cvičenia (3. ročník bakalárskeho štúdia)
» Geografia sídiel
Výučba: Cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia)
» Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (1)
Výučba: Cvičenia ukončené skúškou (1. ročník bakalárskeho štúdia)

LETNÝ SEMESTER
» Diplomový a bakalársky seminár
Výučba: Seminár (3. ročník Bc. štúdia, 1. a 2. ročník Mgr. štúdia)
» Exkurzia z humánnej geografie a verejnej správy
Výučba: Terénne cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia)
» Manažment a komunikácia vo verejnej správe pre geografov
Výučba: Prednášky + cvičenia (2. ročník bakalárskeho štúdia)
» Použitie počítačov v humánnej geografii a demografii (2)
Výučba: Cvičenia ukončené skúškou (1. ročník bakalárskeho štúdia)
» Projektový manažment a manažment projektov financovaných z fondov EÚ
Výučba: Prednášky + cvičenia (1. ročník magisterského štúdia)
» Verejná správa
Výučba: Cvičenia (1. ročník bakalárskeho štúdia)
» Zahraničná exkurzia z humánnej geografie a geografie verejnej správy
Výučba: Spoznávacia exkurzia (voliteľný predmet)

Vzdelanie:

» 2013-Dizertačná skúška (titul PhD.):
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Dizertačná práca: Metodologické prístupy k štúdiu teritoriálnych štruktúr územnej samosprávy v štátoch Európskej únie a ich typizácia
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2012-Rigorózne konanie (titul RNDr.):
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Téma rigoróznej práce: Metodológia priestorovej autokorelácie a jej aplikácia v humánno-geografickom výskume
Konzultant: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2009-2013 Doktorandské štúdium:
Program: Humánna geografia a demografia PRIF UK Bratislava
Písomná práca k dizertačnej skúške: Štruktúra územnej samosprávy a proces interkomunálnej spolupráce v kontexte EÚ a SR
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2007-2009 Magisterské štúdium (titul Mgr.):
Program: Humánna geografia v administratíve PRIF UK Bratislava
Téma diplomovej práce: Internetizácia v SR s dôrazom na analýzu internetových stránok obcí regiónu Stredné Považie
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2004-2007 Bakalárske štúdium (titul Bc.):
Program: Geografia v administratíve PRIF UK Bratislava
Téma bakalárskej práce: Multimediálna propagácia regiónu a miest Stredného Považia
Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2000-2004 Gymnázium Dubnica nad Váhom

Pracovné pozície:
» 7/2014: Tajomník na Katedre humánnej geografie a demografie, vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec, PRIF UK Bratislava
» 9/2013: Odborný asistent - Katedra humánnej geografie a demografie, PRIF UK Bratislava

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:

» 2020-2022 Grant VEGA č.1/0278/20
Názov projektu: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Status pri riešení projektu: Vedúci projektu

» 10/2018-12/2021 Grant APVV-17-0079
Názov projektu: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2016-2019 Grant VEGA č.1/0745/16
Názov projektu: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.

» 10/2013-12/2016 Grant APVV VV-0018-12
Názov projektu: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

» 2011-2013 Grant VEGA č.1/0965/11
Názov projektu: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Status pri riešení projektu: Spoluriešiteľ
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

» 2009-2010 Grant UK č.201/2010
Názov projektu: Interkomunálna spolupráca a proces modernizácie v samospráve na príklade vybraných obcí Trenčianskeho kraja
Status pri riešení projektu: Hlavný riešiteľ

Ďalšie informácie:
» Člen mediálnej rady Prírodovedeckej fakulty UK
» Člen komisie krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy (Bratislavský kraj)
» Stránka projektu Tour de France: geographical approach to the history of sport event: http://www.tdfrance.eu
» Profil na ResearchGate: https://www.researchgate.net 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok