www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: branislav.bleha@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9516
miestnosť: B1-308
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
Problematika populačného vývoja s užším zameraním na regionálne populačné prognózovanie, populačnú politiku, populačnú geografiu

Vyučované predmety:
Populačné projekcie a prognózy
Populačná a rodinná politika
Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy
Demografia a demogeografia II (bc. stupeň)

Vzdelanie:
Mgr. získané na PriF UK, odbor Humánna geografia, ukončené v roku 2000,
PhD. získané 2005, téma Regionálne populačné prognózovanie
Absolvent DALE CARNEGIE TRAINING, r. 2007: kurz "Leadership Training for Managers" (získanie 2,4CEU´s)


Pracovné pozície:
Od roku 2000 postupne doktorand, asistent, odborný asistent (od 2005), docent (2010) na Katedre humánnej geografie a demogeografie PriF UK, súčasne od roku 2006 vedúci Oddelenia demografie a demogeografie, od 2011 prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie, vedúci Geografickej sekcie Prírodovedeckej fakulty

Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
krátkodobé na UK v Prahe (2001), research fellowship na Gifu University (2011), Bremen (Erasmus 2008), Southapmton (Erasmus 2009), Olomouc 2017
prezentácia na Regionálnej konferencii IGU (Brisbane, 2006), Svetovom kongrese IGU (2008, Tunis), pozvaná prednáška na Work Session on Population Projections, organizované Eurostatom a UNECE(Bucharest 2007), pozvaná prednáška na Gifu University (Japonsko, 2004 a 2011), pozvaná prednáška na National Institute of Population and Social Security Research (Tokyo, 2014), prezentácie na svetovom kongrese IGU Peking 2016, regionálnej konferencii IGU Moskva 2015, Quebec 2018, prezentácia na konferencii EUGEO v Galway, 2019

Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Člen pracovnej skupiny pre tvorbu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 (2018-2019)
Odborný garant kapitoly Demografický vývoj v Národnej správe pre globálnu konferenciu HABITAT, Quito 2017
Zodpovedný riešiteľ projektu APVV VV-17-0079 s názvom Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach (2018-2021, dotácia 131 957 EUR)
Zodpovedný riešiteľ projektu APVV VV-0018-12 s názvom Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti, dotácia 162 678 EUR, doba riešenia 10/2013 - 12/2016
-Zodpovedný riešiteľ projektu APVV v oblasti popularizácie vedy s názvom Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (dotácia 1,92 mil. Sk) , doba riešenia 2007- 2009
-Zodpovedný riešiteľ rozvojového projektu podporeného MŠ SR s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií (dotácia 141 tis. EUR), doba riešenia 1-12/2009
-Tajomník úlohy štátneho programu výskumu a vývoja Zmeny demografického vývoja Slovenska, Atlas obyvateľstva Slovenska (dotácia 21 mil. Sk, 2003-2006), ocenený cenou SAV za spoluprácu s vysokými školami v roku 2008
-Zástupca riešiteľa v Management teame v projekte Managing Migration and its Effects in SEE Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies (SEEMIG, grantová schéma South-East Europe Programme), 2012-2014
-Člen panelu expertov v projekte Managing Migration and its Effects in SEE Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies (SEEMIG, grantová schéma South-East Europe Programme), 2012-2014
Tematický expert v medzinárodnom projekte YOUMIG - Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration (programová schéme Interreg Danube), r. 2018 -2019
-Člen pracovnej skupiny v rámci medzinárodného výskumu COST Action TU0803 „Cities Regrowing Smaller (2011-2013)
-Spoluriešiteľ medzinárodného projektu ECHO Inovation Group Széksfehérvár,Cross border labour commuting from Slovakia to Hungary, 2007 (zástupca za SR)
-Expert v národnom projekte Stratégia aktívneho starnutia (Centrum ďalšieho vzdelávania MPSVR, r. 2012)
-Vedúci časti E -Vykonanie regionálnych analýz pre verifikáciu) v úlohe Verifikácia systému REGSTAT prostredníctvom regionálnych analýz pre ŠÚ SR (2005)
-Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2002-2005) s názvom Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov
-Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA (2006-2008) Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja
-Člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA s názvom Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jeho regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (roky riešenia 2012–2014)
-Spoluautor Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 2004 -2006 a 2007-2015
-Spoluautor analytickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislava na obdobie 2010-2020
-Spoluautor analytickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava - Staré mesto
-Spoluautor (3-členný tím) vládneho materiálu Stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v SR do roku 2025, 2007


Doktorandi:
Mgr. Pavol Ďurček, práca obhájená v r. 2015
Mgr. Alžbeta Garajová, po dizertačnej skúške

Ďalšie informácie:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9302-8114
Garant bc. študijného programu Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
Od 1.7. 2020 do 31.12. 2020 poverený vedúci Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ
Expert siete excelentných výskumných demografických pracovísk POPULATION EUROPE< https://population-europe.eu/expert-portraits/B?page=1
Podpredseda výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti pre demografiu (www.ssds.sk)
Člen Slovenskej geografickej spoločnosti
Člen Českej demografickej spoločnosti
Člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Predseda Rady pre kvalitu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Člen Rady pre kvalitu Univerzity Komenského
Člen redakčnej rady Geografického časopisu
Člen redakčnej rady časopisu Forum Statisticum Slovacum
Člen ústredného výboru Demokratického klubu so sídlom v Prahe (od 2012, demokratickyklub.cz) 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok