www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9521
miestnosť: B1-309b
konzultačné hodiny: utorok: 14,00 - 15,00, mimo semestra po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaŠpecializácia:
aplikácia geografických informačných systémov (GIS) v humánnej geografii (demogeografii) a verejnej správe, počítačová tematická kartografia, geoinformatika (teória a prax digitalizácie máp, desktop mapping, dizajn geografických databáz, vizualizácia a modelovanie v prostredí GIS)

Vyučované predmety:
Úvod do demografie a demoinformatiky - zimný semester- bakalárske štúdium
Aplikovaná kartografia – zimný semester - bakalárske štúdium
Počítačová tvorba máp - zimný semester - bakalárske štúdium
Dizajn databáz a informačné systémy - letný semester - bakalárske štúdium
Štatistické metódy v demogeografii - letný semester - bakalárske štúdium
Informačné systémy a geoaplikácie vo verejnej správe - zimný semester - magisterské štúdium
Geoinformačné modelovanie v demogeografii – letný semester - magisterské štúdium
Semináre k bakalárskym a magisterským prácam (z demogeografie a demografie)
Odborná prax z demografie a demogeografie (zimný semester)

Vzdelanie:
1975 - 1979 Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
1979 - 1984 odbor geografia a kartografia, špecializácia - fyzická geografia a kartografia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského (PRIF UK) v Bratislave
1985 RNDr. v odbore geografia a a kartografia, PRIF UK
1997 CSc. v odbore geografické vedy - regionálna geografia, PRIF UK
2002 doc. v odbore geografické vedy - humánna geografia, PRIF UK


Pracovné pozície:
1984 – 1992 Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny – interná ašpirantka/vedecká pracovníčka
1992 – 1998 Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme – odborná asistentka
1998 – Katedra humánnej geografie a demogeografie – docentka


Zahraničné stáže, štipendijné a prednáškové pobyty:
2009 - Karlova univerzita v Prahe, Prírodovedecká fakulta, Česká republika (ERASMUS –prednáškový pobyt)
2004 - Univerzita v Gifu, Japonsko (krátkodobý študijný pobyt)
2002 - Univerzita v Gifu, Japonsko (krátkodobý študijný pobyt)
1990 – poloostrov Kola, Zväz sovietskych socialistických republík, expedičný pobyt


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
Medzinárodné vedecko-výskumné projekty:
Evaluation of cartographic functionality in GIS software (2008-2009, International Visegrad Fund No. 20810129, Univerzita Komenského v Bratislave - Cc-organizing Partner)
Demogeographic Processes and Structures: Comparative Analysis of the Japan and Slovak Populations (2001 – 2002, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Gifu, Japonsko, riešiteľ)
Panel-GI Compendium A guide to GI and GIS (2001, No. 977136, Projekt: INCO-COPERNICUS The European Commission DG Information Society a Univerzita Žilina, spoluriešiteľ)
Projekty VEGA:
Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce (číslo projektu: 1/0246/17) spoluriešiteľka
Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja (číslo projektu: 2/0089/15) spoluriešiteľka
Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jeho regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií (roky riešenia: 2012–2014, číslo projektu: 1/0562/12) vedúca projektu
História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. (2007–2009, číslo projektu: 1/4551/07) vedúca projektu
Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov (2003-2005, číslo projektu: 1/0007/03) zástupca riešiteľa projektu
Demografické procesy a štruktúry Slovenska a druhý demografický prechod (2000-2002, 1/7410/20) zástupca riešiteľa projektu
Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku (2004-2005, 1/1308/04) zástupca riešiteľa projektu
Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte (2003-2005, 1/0008/03) spoluriešiteľka
Komplexný monitorovací výskum a informačný systém prírodných katastrof v Slovenskej republike (2001-2003, 1/8246/01) spoluriešiteľka
Tvorba metodiky fyzickogeografickej analýzy vo veľkých mierkach na báze integrálneho výskumu krajiny a jej aplikácie pri riešení praktických úloh (1998-2000, 1/5262/98) spoluriešiteľ
Využitie geografického informačného systému a Komplexného digitálneho modelu reliéfu pri štúdiu vplyvu morfometrických parametrov reliéfu na vybrané procesy a štruktúry v krajine (1992 – 1994) spoluriešiteľka
Štátny program výskumu a vývoja:
Zmeny demografického vývoja Slovenska Atlas obyvateľstva Slovenska (2003-2006, úloha štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003SP200280303) spoluriešiteľka
Projekty APVV:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti (2013 - 2016) spoluriešiteľ
Demografia a demografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť (2006 – 2008) spoluriešiteľka
Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach (APVV VV-17-0079) spoluriešiteľka
Geovedy pre každého (2011) účasť na projekte
Dotačné projekty MŠ SR na rozvoj vedy a techniky:
Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií (2009 – výzva CD-2008-16910/36981) spoluriešiteľka


Doktorandi:
Mgr. Lukáš Belušák PhD.
Mgr. Juraj Majo, PhD.
Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.
Mgr. Michal Roupa, PhD.
Mgr. Ivica Paulovičová
Mgr. Milan Takáč
Mgr. Richard Stanek


Ďalšie informácie:
Profesijné organizácie
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky – od r. 1994 členka, 1994 - 2003 členka predsedníctva
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť– členka, od 2003 členka predsedníctva
Slovenská asociácia pre geoinformatiku – od 2003 členka, 2007-8 predsedníčka

Redakčné rady
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae – 1992-2010
Kartografické listy (ročenka Kartografickej spoločnosti SR) – od 2003 predsedníčka redakčnej rady
Forum Statisticum Slovacum – od 2015
M·A·P·S Maps and Atlas Product Series (edičná rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) – od 2014

cvičiteľka pešej a vysokohorskej turistiky, členka KST TTS Trenčín

Aktuálna a kompletná Evidencia Publikačnej Činnosti je dostupná na:
ECP
Scholar Google
ResearchGate 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok