www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Gabriela Nováková, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 161
miestnosť: B1-309c
konzultačné hodiny: streda 12,00 - 13,00
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
demografia a demogeografia, geografia náboženstiev, štatistické metódy, geografická olympiáda pre základné školy a 8-ročné gymnáziá

Vyučované predmety:
Štatisticka pre geografov(1. roč. bakalárske štúdium, denná i externá forma)
Štatistické metódy pre demogeografov (2 roč. bakalárske štúdium, denná forma)
Základy matematiky (1. roč. bakalárske štúdium, denná i externá forma)
Demogeografia (2. roč. bakalárske štúdium, denná forma)
Demografia a demogeografia 1,2 (1. a 2. roč. bakalárske štúdium, denná i externá forma)
Geografia náboženstiev (2. roč. magisterské štúdium, denná i externá forma)

Vzdelanie:
1989-1993 Gymnázium Partizánske
1993-1998 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor geografia - matematika
2003-2008 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor religionistika
2008 PhD. v odbore Humánna geografia

Pracovné pozície:
2001-2003 vedecko-výskumný pracovník
od 2003 odborný asistent


Súčasné a nedávno riešené výskumné projekty/granty:
VEGA 2003 - 2005:
Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov Slovenska (spoluriešiteľ)
VEGA 2006 - 2008:)
Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja (spoluriešiteľ)
APVV 2013 - 2016:
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti(spoluriešiteľ)
VEGA 2016-2019:
Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov (spoluriešiteľ)

Ďalšie informácie:
členka SGŠ a SŠDS
1999-2005 člen autorského kolektívu pre tvorbu testov Geografickej olympiády pre ZŠ a OG
od 2006 vedúca autorského kolektívu pre tvorbu testov Geografickej olympiády pre ZŠ a OG 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok