www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail
» humánna geografia
»  demografiaŠpecializácia:
Analýza rodinného správania (sobášnosť, rozvodosť).
Rodiny a domácnosti Slovenska
Generačná a prierezová analýza plodnosti
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska
Problematika konštrukcie populačných a odvodených prognóz
Demografická analýza rómskej populácie


Vyučované predmety:
Demografická analýza II.
Populačný vývoj sveta (spolu s doc. Blehom)
Demografické teórie a aktuálne výskumné trendy (spolu s doc. Blehom)


Vzdelanie:
Mgr. (rok 2006) odbor demografie a geodemografie, Katedra demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe
Ph.D., RNDr. (rok 2011) odbor demografia, Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Prahe


Pracovné pozície:
Od roku 2007 vedecko-výskumný pracovník Výskumného demografického centra pri INFOSTATe (od roku 2015 vedúci VDC)
Od roku 2009 vedecko-výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV
Od roku 2014 výskumný pracovník na Katedre humánnej geografie a demogeografie, PriF UK


Ďalšie informácie:
kontakt: branislav.sprocha@gmail.com 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok