www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (19):
Šprocha, B., Ďurček, P. 2018. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve, Sociológia, Roč. 55, č. 5. s. 550-578.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Tišiar, P., Ďurček, P. 2018. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku, Studia Historica Nitriensia, Roč. 22, č. 1. s. 104-131.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2018. Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku. Geographia Cassoviensis, Roč. 12, č. 2. s. 212-223.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Korec, P. 2018. K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 62, č. 2. s. 135-150.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2017. Údaje o bilancií pohybu obyvateľstva v obciach v roku 1972 a ich úprava na úroveň obcí v roku 2011, Slovenská štatistika a demografia, Roč. 27, č. 1. s. 6-19.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bleha, B., Ďurček. P. 2017. An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia. Papers in Regional Science, Roč. 97, č. 3, s. 69-90
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ďurček, P., Šprocha, B. 2017. Centrá a zázemia funkčných mestských regiónov na slovensku optikou kohortnej plodnosti. Geografický časopis, Roč. 69, č. 3. s. 225-244.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2017. Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Demografie, Roč. 59, č. 3. s. 224-241.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2017. Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku. Geographia Cassoviensis, Roč. 11, č. 1. s. 70-88.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček. P., Bleha, B. 2016. Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií, Geografie, Roč. 121, č. 1, s. 121-155
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Horňák, M. 2016. Population potential within the urban environment and intra-urban railway network opportunities in Bratislava (Slovakia), Moravian Geographical reports, Roč. 24, č. 4, s. 52-64
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ďurček, P., Šuvada, M., 2015 Populačná dynamika euroregiónu Tatry, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 59, č. 2, s. 219-242
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2015. Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 – Úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013, Slovenská štatistika a demografia, Roč. 25, č. 2, s.43-57
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Richter, M., Ďurček, P. 2014. Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu "urban shrinkage" v urbánnom priestore SR, Geographia Cassoviensis, Roč. 8, č. 2, s. 127-140
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P., Bleha, B. 2013. Regionálna nerovnomernosť vybraných demografických javov v Európskej únií, GEOGRAFICKÝ ČASOPIS, roč. 65, č. 1, s. 3-22.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Katuša, M., Ďurček, P. 2013. Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky, Slovenská štatistika a demografia, roč. 23, č. 3, s. 46-65.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2013. Hodnotenie regionálnej diferenciácie vybraných demografických ukazovateľov SR, Zborník: GEOGRAFICKÝ VÝZKUM: SPOLEČNOST A PŘÍRODA V OBDOBÍ KRIZE, Masarykova univerzita, Brno, s. 8-32.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Námešný, L., Ďurček, P., Rochovská, A. 2012. Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich – skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu, GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS, roč. 6, č. 2, s. 141-151.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2011. Analýza medzinárodného obchodu s ropou vo vybraných krajinách sveta na základe obojstranne ohraničeného interakčného modelu, Zborník: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2011, Univerzita Komenského v Bratislave, s. 1340-1345.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok