www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Geografická olympiáda

Geografická olympiáda pre stredné školy

  KK GO BsK 2017 - Výsledky kategórií A, B, CD, Z
  KK GO BsK 2017 - Pozvánka
  KK GO BsK 2017 - Zoznam nahlásených a odovzdaných prác (aktualizácia 21.3.2017)
  KK GO BsK 2017 - Inštrukcie k odovzdávaniu prác

Geografická olympiáda pre základné školy

  Výsledky krajského kola zo dna 26.4.2017

PREVZATIE CIEN:
Prosíme sútažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách (v kategórii E: Martin Rožka, Marián Plaštiak, Ema Podhorná a v kategórii F: Artur Zobka, Tomáš Terešcák, Matúš Bucek), aby si prevzatie cien dohodli s clenom komisie KK GO Mgr. Jaroslavom Rusnákom, PhD., mailom na rusnak@fns.uniba.sk, prípadne telefonicky na císle 02/60296239.

Sútažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach v kategórii E postupujú na celoštátne kolo GO, ktoré sa uskutocní *19. – 20. 5. 2017 v Košiciach.* Pozvánku a všetky ostatné informácie nájdete na stránke IUVENTY https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO/45-rocnik-GO-2016-2017/celostatne-kolo.alej 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok