www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Lukáš Námešný
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: namesny@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 389
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:00
» humánna geografia
»  demografiaVybrané publikácie (5):
RUSNÁK, J., NÁMEŠNÝ, L. 2014. Príspevok geografov k ekonomike rozvojových štátov. In: Medzinárodné vzťahy, Vol 12, No. 4, pp. 334 - 355. ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ A., MILÁČKOVÁ, M., NÁMEŠNÝ L. 2013. Bratislava - mesto narastajúcich sociálnych nerovností. In: Buček, J., Korec, P. (eds): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Bratislava, pp. 89-118.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
NÁMEŠNÝ, L., ĎURČEK, P., ROCHOVSKÁ, A. 2012. Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich - skúmanie geografickej nerovnomernosti v EU pomocou Theilovho indexu. In: Gegraphia Cassoviensis, Vol. 6, No. 1, pp. 141 - 151. ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., NÁMEŠNÝ, L. 2012. Chudoba pracujúcich v Európskej únii v roku 2009 - rozsah a priestorové špecifiká. In: ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, Vol. 56, No. 2, pp. 197-213.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., NÁMEŠNÝ, L. 2011. Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 5, No. 2, pp. 103 – 117.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok