www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Výskumná činnosť

Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Podrobne študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Osobitná pozornosť sa venuje štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike. Dôležité miesto vo vedeckom výskume si našlo rozpracovanie a aplikácia exaktných metód modelovania, humánno-geografickej regionalizácie, analýz priestorových sietí a tokov, využívanie GIS, ako i prognózovania socioekonomických systémov. Na druhej strane silné zastúpenie má aj využívanie kvalitatívnych metód napr. pri výskume chudoby, marginálnych regiónov, sociálnej exklúzie, cestovného ruchu.

Pracovisko je úspešné v získavaní podpory svojich výskumných projektov ako v domácich, tak aj v zahraničných grantových agentúrach. Pracovníci katedry participovali na viacerých projektoch aplikovaného výskumu, analýzach pre inštitúcie štátnej správy a samosprávy, i privátne podnikateľské subjekty. Patríme k najvýznamnejším pracoviskám na Slovensku pripravujúcim pôvodné mapové diela a atlasy. Výsledky výskumu pracovníci pravidelne prezentujú v popredných vedeckých časopisoch registrovaných v databázach SCI a SCOPUS.
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok