Výskumné skupiny

Výskumné skupiny katedry odrážajú vývoj priorít výskumu v humánnej geografii a demografii, ako aj spoločenskú potrebu. Odrážajú konkrétne bádateľské aktivity pracovníkov. Sú výsledkom ich spontánnych vzájomných interakcií a spoločného tvorivého úsilia s vyústením vo výskumných projektoch a vedeckých publikáciách. Medzi jednotlivými výskumnými skupinami katedry a ich členmi prebieha intenzívna spolupráca.

Výskumné skupiny na našej katedre:

» Geografia a komplexné systémy spoločnosti
Členovia tímu: J. Rusnák, P. Korec, D. Kusendová, P. Ďurček
Hlavné smery výskumu:
 • Filozofia a teória priestorovej organizácie spoločnosti
 • Metodológia a modelovanie komplexných dynamických systémov
 • Sociálne siete, metódy sieťovej analýzy a aplikácie
 • Spoločenská dynamika, evolúcia a samoorganizácia
 • Poznanie, vzdelanie a inovácie
» Demografické analýzy a prognózy, výskum ľudských zdrojov
Členovia tímu: B. Bleha, B. Šprocha, M. Káčerová, G. Nováková, P. Ďurček, A.
Hlavné smery výskumu:
 • Demografické procesy – faktory a mechanizmy zmien
 • Demografický vývoj v priestore – regionálna a lokálna úroveň
 • Geoštatistické metódy v meraní demografických nerovnomerností
 • Prognózy demografického vývoja a ľudských zdrojov
 • Populačné politiky
» Politická geografia, geografia volieb a politiky Európskej únie
Členovia tímu: J. Buček, M. Plešivčák
Hlavné smery výskumu:
 • Demokracia, participácia a “governance”
 • Národné, regionálne a lokálne súvislosti volebného správania obyvateľstva
 • Politicko-geografické súvislosti sociálno-ekonomického rozvoja
 • Politická geografia miestnej úrovne a politiky mestského a vidieckeho rozvoja EÚ
 • Geografické aspekty politík EÚ a impakt kohéznej politiky EÚ na sociálny a ekonomický rozvoj
 • Manažment a monitoring fondov EÚ a ich teritoriálna distribúcia
» Mestá, sídelné systémy a Bratislavský mestský región
Členovia tímu: P. Korec, V. Slavík, B. Bleha, M. Horňák, A. Rochovská, I. Bučeková, M. Plešivčák
Hlavné smery výskumu:
 • Transformačné procesy v mestách a sprievodné konflikty
 • Procesy suburbanizácie a transformácia zázemia miest
 • Identifikácia a hierarchizácia sídelných štruktúr, medzisídelné väzby
 • Segregácia, gentrifikácia, uzavreté komunity v mestách
 • Zmenšovanie miest (shrinking) a jeho dopady
 • Vnútorná priestorová štruktúra mesta
 • Územné a strategické plánovanie rozvoja miest

» Geografia verejnej správy a verejnej politiky
Členovia tímu: V. Slavík, J. Buček, V. Bačík, M. Klobučník
Hlavné smery výskumu:
 • Priestorové súvislosti verejnej správy a verejných politík
 • Procesy reforiem v samospráve a štátnej správe
 • Verejné financie, miestne financie a financializácia
 • Cezhraničná a zahraničná partnerská spolupráca
 • Urbánna a regionálna politika
 • E-government a digitalizácia verejnej správy
» Atlasová tvorba a vizualizácia geografických a demografických dát
Členovia tímu: D. Kusendová, V. Bačík, J. Majo, M. Klobučník
Hlavné smery výskumu:
 • Aplikácia nových techník a nástrojov vizualizácie geografických a demografických dát
 • Návrh a optimalizácia vhodných tématických nástrojov pre kartografickú vizualizáciu
 • Analýzy priestorových sociálno-ekonomických väzieb pomocou geoinformačných nástrojov
 • Digitalizácia historických štatistických a mapových zdrojov
 • Tvorba humánno-geografických a demografických databáz pre tvorbu atlasov a ich spracovanie v prostredí geografických informačných systémov (desktop mapping) a grafických programov (desktop publishing)
 • Vizualizácia geografickcýh databáz v prostredí internetu

» Diverzita, nerovnosti, dostupnosť
Členovia tímu: M. Horňák, A. Rochovská, M. Káčerová, J. Majo, J. Rusnák, G. Nováková, B. Šprocha, L. Málikova
Hlavné smery výskumu:
 • Sociálna a kultúrna geografia rurálneho priestoru
 • Výskum etnickej a konfesionálnej diverzity stredoeurópskej spoločnosti
 • Sociálne nerovnosti, chudoba a vylúčenie
 • Problematika marginalizovaných rómskych komunít
 • Vývoj vybraných demografických štruktúr a jeho dôsledky pre spoločnosť (s dôrazom na stárnutie)
 • Dopravná dostupnosť a nerovnosti v dostupnosti príležitostí
 • Sociálna politika, sociálna starostlivosť a služby