Domáce projekty

Granty riešené na našej katedre od roku 2005.

Názov: Odolnosť priestorových systémov - jej faktory, diferenciácia a dôsledky
Obdobie realizácie:2023-2025
Typ:VEGA 1/0252/23
Zodpovedný riešiteľ:prof. RNDr. Ján Buček, CSc.
Názov: Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Obdobie realizácie:2021-2025
Typ:APVV-20-0432 (prijímateľ projektu GÚ SAV)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Názov: Vzťah legitimity, governance a verejných financií na miestnej úrovni v geografickej perspektíve na Slovensku
Obdobie realizácie:2020-2022
Typ:VEGA 1/0278/20
Zodpovedný riešiteľ:RNDr. Michal Klobučník, PhD.
Názov: Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Obdobie realizácie:2019-2022
Typ:VEGA 2/0060/19 (prijímateľ projektu Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Juraj Majo, PhD.
Názov: Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach
Obdobie realizácie:2018-2021
Typ:APVV-17-0079
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Názov: Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (spoluriešiteľské pracovisko)
Obdobie realizácie:2018-2021
Typ:APVV-17-0141
Zodpovedný riešiteľ:Doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
Názov: Participatívne formáty edukácie geografie na univerzitách
Obdobie realizácie:2017-2019
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Názov: Keď pracovať nestačí: znásobená marginalita v slovenskej spoločnosti - sociálne a priestorové znevýhodnenie vo vzťahu k trhu práce
Obdobie realizácie:2017-2019
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcel Horňák, PhD.
Názov: Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie
Obdobie realizácie:2016-2020
Typ:APVV-15-0184
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
Názov: Autonómnosť, vzájomná závislosť a interakcie priestorových systémov
Obdobie realizácie:2016-2019
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Názov: Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Obdobie realizácie:2016-2018
Typ:VEGA 2/0007/16 (prijímateľ projektu Sociologický ústav SAV)
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Juraj Majo, PhD.
Názov: Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja
Obdobie realizácie:2015-2018
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Názov: Mestské aglomerácie v Slovenskej republike
Obdobie realizácie:2015-2017
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Názov: Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Obdobie realizácie:2013-2016
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Názov: Sprievodca najmodernejšou kvalitatívnou a kvantitatívnou metodológiou v geografii – ako efektívne hľadať a interpretovať odpovede na výskumné otázky
Obdobie realizácie:2013-2014
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Názov: Nové demografické analýzy a prognózy obyvateľstva Slovenska a jej regiónov s využitím progresívnych geografických aplikácií
Obdobie realizácie:2012-2014
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Názov: Mikroregióny - priestorové jednotky pre komunálnu reformu v Slovenskej republike
Obdobie realizácie:2011-2013
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Názov: Adaptabilita priestorových systémov v post-transformačnom období
Obdobie realizácie:2011-2013
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Názov: Cities Regrowing Smaller - Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe
Obdobie realizácie:2009-2013
Typ:COST
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD., doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Názov: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation"
Obdobie realizácie:2009-2011
Typ:KEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/kega
Názov: Dotačný projekt MŠ SR na rozvoj vedy a techniky (výzva CD-2008-16910/36981) s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií
Obdobie realizácie:2009
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/demografia
Názov: Nové podoby priestorovej organizácie ekonomických, sociálnych a politických javov na Slovensku po vstupe do Európskej Únie
Obdobie realizácie:2008-2010
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
Názov: Jedno miesto - veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti
Obdobie realizácie:2008-2010
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Alena Rochovská, PhD.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/projekt1
Názov: História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
Obdobie realizácie:2007-2009
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
Bližšie informácie o projekte:http://www.humannageografia.sk/atlasecav
Názov: Suburbanizácia najväčších miest SR ako súčasť suburbanizačného procesu v strednej Európe
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Názov: Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
Názov: Demografia a demogeografia - dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť
Obdobie realizácie:2006-2008
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Branislav Bleha, PhD.
Názov: Faktor sídelnej hierarchie, komunálna politika a procesy integrácie v kontexte vývoja štruktúry krajín strednej a východnej Európy
Obdobie realizácie:2005-2007
Typ:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Názov: Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ
Obdobie realizácie:2005-2007
Typ:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Marcel Horňák, PhD.