Projekty pre decíznu a komerčnú sféru

Výber z výskumných projektov riešených pre decíznu sféru

  • Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia, scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do r. 2050 (MIB - Metropolitný inštitút Bratislavy)
  • Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií (MŠ SR)
  • Stratégia aktívneho starnutia (MPSVR SR)
  • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislava na obdobie 2010-2020 (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)
  • Vymedzenie miest a mestských regiónov na Slovensku, vrátane zhodnotenia funkčných typov sídiel, na báze hustoty obyvateľstva, s použitím rastrovej technológie (MDVRR SR)
  • Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania (MPSVR SR)
  • Zhodnotenie dostupnosti existujúcich dát potrebných na korektné výstupy o rozvoji miest v SR (MDV SR)