prof. RNDr. Ján Buček, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 149 | bakalárske: 54 | diplomové: 95

p.č. autor názov rok typ
1Polák PatrikVplyv pandémie COVID-19 na pôsobenie miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku2023d
2Polák PatrikDôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie miestnej samosprávy na Slovensku2021b
3Spišák VladimírFormovanie politiky mestského rozvoja a podpora Smart Cities na Slovensku2020d
4Matuseková KatarínaStratégie Európskej únie a jej štátov v oblasti medzinárodnej pomoci2019d
5Bednárová MichaelaMierové operácie OSN v priestorovej perspektíve2019b
6Horylová ZdenkaPorovnanie financovania samospráv miest Bratislava a Brno2018d
7Lukáčová VeronikaKomparatívna analýza miestnych financií samospráv Bratislavy a Košíc2018d
8Szabová KlaudiaVývoj demokracie vo svete v časopriestorovej perspektíve2018d
9Tomič DušanBývanie a politika podpory bývania na Slovensku2018d
10Vitko JakubFinancializácia urbánneho rozvoja na Slovensku na príklade Bratislavy2018d
11Spišák VladimírPolitika mestského rozvoja Európskej únie a jej vybraných štátov2018b
12Balacenková ZuzanaPriestorové špecifiká pôsobenia Poštovej banky a.s. v slovenskom bankovníctve2017d
13Dubovský MiroslavKonsolidácia verejných financií a financie miestnej samosprávy na Slovensku2017d
14Malý ZoltánPriestorové aspekty vývoja bankového sektora na Slovensku po roku 20002017d
15Matušíková MichaelaPoskytovanie verejných služieb samosprávou vo vybraných mestách Slovensku2017d
16Tokarčíková MáriaPostavenie regionálnej samosprávy a jej financovanie v Slovenskej republike2017d
17Fordinál LukášProces plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest na Slovensku - prípadová štúdia mesta Senica2017b
18Matuseková KatarínaSúčasné trendy v poskytovaní medzinárodnej pomoci na príklade detského fondu OSN - UNICEF2017b
19Kövári AndrejSporné územia po I. svetovej vojne v Európe a ich správa2016d
20Moskáľová SoňaBerlín po zjednotení Nemecka – vývoj verejnej správy a verejných financií2016d
21Horylová ZdenkaPorovnávacia analýza organizácie a financovania samosprávy v Bratislave a Brne2016b
22Tomič DušanBývanie, bytový fond a bytová politika na Slovensku2016b
23Fischerová JanaRankingy miest, ich porovnanie a úloha2015d
24Frassová MáriaVýbory v mestských častiach v podmienkach samosprávy miest na Slovensku2015d
25Kralčáková MilotaAnalýza lokalizačného konfliktu - Prípadová štúdia pripravovanej výstavby diaľničného úseku D1 Turany - Hubová2015d
26Paláriková VeronikaMedzinárodná spolupráca miest Bratislavského kraja2015d
27Trokan JaroslavStavebníctvo a stavebné investície verejného sektora v Slovenskej republike2015d
28Balacenková ZuzanaPoštová banka a.s. - vybrané priestorové aspekty jej pôsobenia2015b
29Malý ZoltánVývoj bankového sektora na Slovensku počas finančnej a ekonomickej krízy2015b
30Matušíková MichaelaVerejný dlh a zadĺženosťsamospráv na Slovensku2015b
31Mikuláš MichalRozmiestnenie vybraných bankových služieb v Bratislave2015b
32Brynkusová Margita Zabezpečenie verejných služieb samosprávou na príklade čistenia komunikácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave2014d
33Juričko VladimírMedzinárodné vzťahy miest Košického kraja v komparatívnej perspektíve2014d
34Kandráč MichalSpoločná zahraničná politika Európskej Únie a Slovensko2014d
35Popelárová Ružena Miestne financie, ich kontrola a pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky2014d
36Šimkovič Milan Priestorové aspekty pôsobenia spoločnosti Slovenská Pošta, a.s.2014d
37Čavoj RichardDopady finančnej a dlhovej krízy na miestne financie mesta Banská Bystrica2014b
38Moskáľová SoňaMarketingové prístupy využívané v miestnom ekonomickom rozvoji2014b
39Tokarčíková MáriaRozhodovanie miestnych samospráv o zdaňovaní nehnuteľností na Slovensku2014b
40Goliašová GabrielaVyužitie verejno-súkromných partnerstiev pri rozvoji územia vo verejnom záujme na Slovensku2013d
41Krausová SvetlanaVyvoj financovania samosprávy mesta Zvolen2013d
42Kvito MarkoRozvojové problémy miest veľkostnej kategórie do 20 tisíc obyvateľov vo vybraných krajoch Slovenska2013d
43Treuer AntonAnalýza rozdielov volebných výsledkov medzi Bratislavou a Slovenskom2013d
44Kövari AndrejSpojené územia po I. svetovej vojne - ich vznik, delenie a správa2013b
45Paláriková VeronikaPoliticko-geografické a demografické aspekty konfliktu v Severnom Írsku2013b
46Brynkusová MargitaAnalýza poskytovania verejných služieb samosprávou na príklade údržby miestnych komunikácii I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest a údržby cestnej zelene v meste Bratislava2012b
47Jursík MiroslavLokalizácia bankových pracovísk a jej bezpečnostné aspekty2012b
48Križan ĽubošTransformačné procesy v bankovníctve krajín Visegrádskej2012b
49Šimkovič MilanTransformácia poštových služieb na Slovensku a jej priestorové aspekty2012b
50Ambrová ZuzanaVývoj financovania regionálnej samosprávy na Slovensku.2012d
51Jablončíková OlincaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Galanta2012d
52Jantáková BarboraPostavenie nezávislých politikov v miestnej a regionálnej samospráve na Slovensku2012d
53Keltošová ZuzanaSúčasné tendencie v rozmiestnení priamych zahraničných investícií krajín OECD a jej hlavných partnerov2012d
54Lenhart LukášRozvoj mesta Handlová – jeho plánovanie a financovanie2012d
55Minich FilipVybrané kompetencie samosprávy a ich využívanie na priklade Bratislavy2012d
56Ondreičková AndreaMedzinárodné vzťahy miest Trnavského kraja2012d
57Paulovičová DanielaTransformácia ekonomiky a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Hlohovec2012d
58Pristáč TomášZákladné črty vývoja ekonomiky Slovenska v transformačnom období a jeho vybrané súvislosti2012d
59Rohoška RichardFaktory diferenciácie zdaňovania nehnuteľností medzi mestami na Slovensku2012d
60Šmalová PetraAnalýza vybraných aspektov fungovania miestnej samosprávy v obciach okresu Partizánske2012d
61Topoľský Roman Vývojové tendencie v rozmiestnení pracovísk bankového sektora na Slovensku2012d
62Klubertová LuciaObchodné spoločnosti, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Bratislava2011b
63Adamčíková KatarínaVyužívanie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie samosprávami v Nitrianskom kraji2011d
64Fedorová ZuzanaMedzinárodné vzťahy miest Žilinského kraja2011d
65Hulíková LenkaAnalýza financií miestnych samospráv v Bratislave2011d
66Janatová KatarínaVplyv hospodárskej krízy na financovanie miestnych samospráv v Slovenskej republike2011d
67Sýkora SamuelAnalýzy vývoja volebných preferencií na Kysuciach2011d
68Šichta JurajPanelové sídliská, ich vznik, problémy a procesy obnovy (s dôrazom na mestskú časť Bratislava - Petržalka)2011d
69Borárosová ZuzanaStrategické plánovanie rozvoja miest na Slovensku, Česku a Poľsku2010d
70Feranec JurajZadlženosť miestnych samospráv na Slovensku: prípadová štúdia mesta Košice2010d
71Kovács Tibor Rím – postavenie mesta a špecifické črty jeho vývoja2010d
72Schlegerová MichaelaInovačné prístupy k cestovnému ruchu a kultúre na príklade mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov2010d
73Sopkuliak AndrejMiestna samospráva a miestny ekonomický rozvoj na Slovensku. 2010d
74Žemličková JanaSúčasné globálne procesy a priestorové aspekty vo vydávaní vedeckej literatúry (prípadová štúdia anglo-americkej dominancie v humánnej geografii)2010d
75Paulovičová DanielaDaňové príjmy samospráv v Slovenskej republike2010b
76Rohoška RichardMiestna samospráva a zdaňovanie nehnuteľností na Slovensku2010b
77Topoľský RomanTransformácia a vývoj bankovníctva po roku 1989 a priestorové rozmiestnenie bankových pracovísk v Slovenskej republike2010b
78Janatová Katarína Nedaňové transfery medzi štátom a miestnou samosprávou v podmienkach systému verejných financií Slovenskej republiky2009b
79Plešivčák MartinAnalýza vplyvu vybraných socio-ekonomických faktorov na volebné preferencie regiónov Slovenska2009d
80Mihalkovičová KatarínaKultúra a umenie ako faktor miestneho ekonomického rozvoja 2009d
81Mačáková MartinaPriestorové aspekty transformácie vodární a kanalizácií na Slovensku2009d
82Kavec ZdenkoTransformačný proces v podmienkach Slovenska po roku 1989 so zreteľom na vybrané priemyselné podniky v okresoch Púchov a Ilava2009d
83Godor MárioGeotermálne vodné zdroje ako faktor rozvoja obcí na Podunajskej nížine2009d
84Beniaková JankaPolitika bývania na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni2008d
85Gaálová RozáliaGeografia ľudských a občianskych práv2008d
86Havir MartinAnalýza vybraných geografických aspektov terorizmu a bezpečnostného prostredia2008d
87Vančík MariánProblém politickej stability a sociálno-ekonomického rozvoja v oblasti Perzského zálivu2008d
88Výbochová LindaPriestorové súvislosti distribúcie zdrojov a spotreby ropy v súčasnom svete2008d
89Halgat TomášRecyklácia odpadov na Slovensku2008b
90Kovács TiborTransformačné procesy v bankovníctve - porovnávacia analýza vývoja na Slovensku, Česku a Maďarsku2008b
91Sopkuliak AndrejNástroje miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji na príklade mesta Bánovce nad Bebravou2008b
92Žemličková JanaGeografia vo vydavateľskej činnosti v anglickom jazyku2008b
93Mikóczyová DanielaCentrálny štát a miestny ekonomický rozvoj v SR2007d
94Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju - Inštitucionálny pohľad na Bratislavu2007d
95Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v územnom rozvoji veľkých miest na príklade mesta Bratislava2007d
96Belička ŠtefanVybrané priestorové aspekty konfliktu na Balkáne2007b
97Dvonková DianaInvestície a ich externé financovanie v podmienkach miestnej samosprávy mesta Šaľa2007b
98Gnipová LuciaBezpečnosť v mestách a obciach SR na príklade mestskej polície v Snine2007b
99Lehutová AngelikaVybrané problémy daňového systému SR2007b
100Polčíková MonikaUloha neziskového sektoru v rozvoji cestovného ruchu a voľnočasových aktivít v meste Piešťany2007b
101Živčicová LenkaPostavenie a úlohy tretieho sektora na Slovensku - priestorové súvislosti2007b
102Liptáková VieraTrh pohonných hmôt na Slovensku – hospodárska súťaž na trhu a lokalizácia čerpacích staníc.2006d
103Minarčík PeterPriame zahraničné investície na Slovensku a v ostatných krajinách V4.2006d
104Beniaková JankaPolitika bývania na národnej a lokálnej úrovni2006b
105Havir MartinPriestorové aspekty súčasného terorizmu2006b
106Krupa PeterVývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku2006b
107Vančík MariánIrak .vstupná analýza potenciálu konfliktov2006b
108Bodnár MiroslavGeografické aspekty transformácie prirodzených monopolov (na príklade vodární a kanalizácií)2005d
109Gottgeisl GabrielZhodnotenie intenzity suburbanizačných procesov v zázemí Bratislavy2005d
110Gutaiová KatarínaPorovnávacia analýza Trnavy a Trenčína vo vybraných oblastiach miestneho ekonomického rozvoja so zameraním na územný rozvoj 2005d
111Juríková MiroslavaVolebná geografia a hodnotenie voličského správania na etnicky zmiešanom území južného Slovenska2005d
112Kanianska KatarínaAnalýza odpadového hospodárstva Slovenskej republiky2005d
113Baláž RastislavTransformácia obuvníckeho priemyslu a miestny ekonomický rozvoj na príklade mesta Partizánskeho2005d
114Balga ŠtefanRozvoj a postavenie strategického a marketingového plánovania miest na Slovensku2005b
115Bischop GabrielÚloha miestnej samosprávy v miestnom ekonomickom rozvoji - podiel na zriaďovaní priemyselných parkov2005b
116Čagalová VieraFinančné aspekty miestnych samospráv na Slovensku2005b
117Ivašková ZuzanaInovatívne prístupy k miestnemu ekonomickému rozvoju2005b
118Raždíková KarinaIzraelsko-palestínsky konflikt so zameraním na Jeruzalem2005b
119Rozkošová SilviaProcesy a súvislosti investovania v oblasti územného rozvoja vo veľkých mestách - vzťah developer a miestna2005b
120Škorvánková IvanaMédiá na Slovensku v roku 20012003d
121Gallová LuciaTransformačné procesy v maloobchode s potravinami na príklade mestskej časti Petržalka2002d
122Jurík ŠtefanVybrané problémy komunálnej politiky v Bratislave2002d
123Mészároš MichalVývoj bytovej politiky na Slovensku a analýza bytovej výstavby v Bratisl. kraji po r. 19892002d
124Klíma MiroslavPostavenie inštitúcií samosprávy v rozvoji mesta. Príklad mesta Ružomberok2001d
125Krecháč JurajPriestorové súvislosti automobilového priemyslu na Slovensku2001d
126Haviernik Branislav Transf. text. a odev. priemyslu, maloobchodu a veľkoobchodu s text. odev. tovarom po roku 1989. Prípadová štúdia mesta Trenčín.2001d
127Korbel DanielTransformácia priemyslu a jej dôsledky v okrese Považská Bystrica2001d
128Antl RóbertAnalýza cudzineckej problematiky v SR2000d
129Gallová LuciaPriestor. súvislosti vstupu Slovenska do eur. integr. štruktúr na príklade zahraničného obchodu2000b
130Jurík ŠtefanVybrané problémy transformácie verejnej správy v Juhoafrickej republike2000b
131Michalovič ĽudovítTransformácia priemyslu a trh práce v okrese Prievidza1999d
132Bosák ŠtefanProblematika regionálnej politiky. Porovnanie Európskej únie a Slovenska1999d
133Klíma MiroslavEkonomické a rozhodovacie aspekty územnoplánovacieho procesu na príklade mesta Ružomberok1999b
134Belica JozefTransformácia bytovej politiky po roku 1989 na príklade mesta Trnava1998d
135Kling JaroslavMiestny ekonomický rozvoj a trh práce - príklad regiónu Partizánske1998d
136Mojžiš RomanProces privatizácie bytov a bytová politika v meste Bratislava po roku 19891998d
137Vagaš RadomírTransformačné procesy v priemysle na príklade veľkých podnikov v okrese Poprad1998d
138Kružlicová AndreaVybrané priestorové aspekty komunálnych financií v SR1997d
139Horáková LuciaKomercializácia a revitalizácia vybraných častí Bratislavy1997d
140Hušková KatarínaPerspektívy rozvoja bývania v zázemí Bratislavy1997d
141Zrubcová MiroslavaTransformácia priestorovej štruktúry bankového sektora na Slovensku1997d
142Indrišek RastislavTrnavský kraj-postavenie v rámci SR a problémy inštitucionálneho budovania nového kraja1997b
143Rašková ZdenkaProces tvorby územnoplánovacej dokumentácie mesta Bratislavy1997b
144Smékalová MatrinaZastupiteľské úrady SR v zahraničí,vznik,priestorová organizácia,perspekívy a bariéry ďalšieho vývoja1997b
145Belica JozefMiestne financie a transformácia verejno-prospešných služieb v rokoch 1991-1995 na príklade mesta Trnava1996b
146Liška BranislavTransformácia štátnej správy v oblasti životného prostredia po roku 19891996b
147Mojžiš RomanTransformácia verejnoprospešných aktivít a ich zabezpečovanie v komunálnej sfére na príklade hlavného mesta SR Bratislavy v období rokov 1990-19951996b
148Dávid PeterVedecko-technické parky vo svete a ich aplikácia v Slovenskéj republike1993d
149Pastorek DušanSociálno-ekonomický vývoj regiónov Európskeho Spoločenstva a možnosti stredoeurópskeho priestoru1993d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca