prof. RNDr. Ján Buček, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (52)

Bleha, B., Buček, J. 2024. Depopulation differences in Slovak former mining cities. The role of geographical conditions and local interventions. Papers in Applied Geography, 10(1), 34-52.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J., Frassová, M. 2023. The Legitimacy of Sub-Municipal Councils in Small and Mid-Sized Cities Under Post-Socialist Conditions. Quaestiones Geographicae, 42, 2, pp. 37-51.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B., Šprocha, B., Buček, J., Káčerová, M., Ďurček, P., Horňák, M., Ondoš, S., Vaňo, B. et al. 2023. Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia, scenáre hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Bratislava: Metropolitný inštitút Bratislavy.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, J. 2022. Local Self-Government and Governance During Covid-19 Pandemic in Slovakia. In: Silva, C. N. ed. Local Government and the COVID-19 Pandemic - A Global Perspective. Cham: Springer. pp. 481-505.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Bleha, B., Richter, M. 2022. Coping with shrinkage in old and young mining cities of Slovakia: The cases of Banská Štiavnica and Prievidza. In: Wu, C.-T., Gunko, M., Stryjakiewicz, T., Zhou, K. eds. Postsocialist Shrinking Cities. Routledge. pp. 276-294.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Plešivčák, M. - Klobučník, M. - Buček, J. - Bačík, V. 2022. Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách.(Small Villages or Cities - Where are they Closer to their Citizens? Geography of Legitimacy after Elections of Mayors). Sociológia, Vol. 54, No. 3, pp.217-243.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Buček, J., Plešivčák, M., Przybyla V. 2017. Politická geografia - politické ideológie, demokracia a voľby. Bratislava. Univerzita Komenského.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Plešivčák, M., Buček, J. (2017). In the centre, but still on the periphery: Is there any room for development of socio-economically deprived region in Slovakia? International Journal of Social Economics, Vol. 44 Issue: 11, pp.1539-1558, https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0023
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J., Plešivčák, M. 2017. Self-government, Development and Political Extremism at the Regional Level: A Case Study from the Banská Bystrica Region in Slovakia. Sociológia – Slovak Sociological Review, 49, 6, pp. 599–635.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Buček, J. (2017). Why and When Countries Implement Local Public Administration Reforms: A Long-Term View of Reform Dynamics in Slovakia, 1990–2015. In: Silva, C. N., Buček, J. eds. Local Government and Urban Governance in Europe (pp. 33-70). Cham: Springer International Publishing.
ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. (2016). Urban Development Policy Challenges in East-Central Europe: Governance, City Regions and Financialisation. Quaestiones Geographicae, 35, 2, pp.7-26.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J. 2015. Municipal Property During the Post-socialist Transition in Slovakia. In: Buček, J., Ryder, A. eds. Governance in Transition, Dordrecht: Springer, pp.275-307, ISBN 978-94-007-5502-4.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. 2014. Urban Governance, Strategic Planning and Democracy in Post-Socialist Transitional Society. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, Vol. 58, 2014, No. 1, pp. 45-70.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Sopkuliak, A., 2014. Local self-government finance in Slovakia during the 2008-2011 crisis. In: Silva, C. N., Buček. J., (eds.). Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. Farnham: Ashgate, pp. 7-30. ISBN 978-1-4724-3243-8
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček J., Korec, P. 2013. Directly elected large cities’ mayors during transition: advantages, risks, leadership style and governance in Slovakia (Priamo zvolení primátori veľkých miest: prednosti, riziká, vodcovský štýl a vládnutie na Slovensku). In: Pradhan, P. K., Buček, J. and Razin, E. (eds) 2013. Geography of Governance: Dynamics for Local Development. International Geographical Union Commission on Geography of Governance. pp.67-76. ISBN: 978-9937-2-6508-9.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Bleha, B. (2013): Urban Shrinkage as a Challenge to Local Development Planning in Slovakia. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1, p. 2–15.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Buček, J. 2013. Priestorová organizácia miestnej samosprávy Bratislavy v teoretickom a medzinárodnom kontexte. In: Buček, J., Korec, P. (eds). Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského. pp.313-342. ISBN: 978-80-223-3516-4.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, J., Fedorová Z., Ondreičková A. 2012. Súčasné trendy v medzinárodnej spolupráci slovenských miest (Current trends in international co-operation of Slovak cities). Geografické informácie, roč. 16, č. 1, pp. 33-41.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, J., Bleha, B. 2012. Planning responses of shrinkage in the Slovak Republic’s largest cities. In: Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, OECD Working Papers, Paris: OECD, s. 141-147.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, J., 2012. Crisis in Slovakia 2009–2010: From saving the economy to saving public finance (Kríza na Slovensku v r. 2009-2010: Od zachraňovania ekonomiky k zachraňovaniu verejných financií). In: Gorzelak, G., Goh C.C., Fazekas, K. Adaptability and Change: The Regional Dimensions in Central and Eastern Europe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 334-359. ISBN 978-83-7383-549-8
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. 2011. Building of regional self-government in Slovakia: the first decade (Prvé desaťročie budovania regionálnej samosprávy na Slovensku). GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL, 63, 1, pp. 3-27.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2010. The financial and economic crisis in Slovakia – its spatial aspects and policy responses (Finančná a ekonomická kríza na Slovensku - jej priestorové aspekty a politické odozvy). In: Gorzelak, G., Goh, C.C. (eds). Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity. Warszava: Scholar. Pp.190-208. ISBN 978-83-7383-436-1.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Borárosová Z. a Sopkuliak A., 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. 198 strán, ISBN 978-80-89317-12-7.("skriptá" sú v predaji v papiernictve „Dekýšová“, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK, cena: 9,5 EUR.)
XXX - Iná ako A kategória
Buček, J. 2010. Majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas globálnej finančnej a ekonomickej krízy (Municipal Assets of the Capital of the Slovak Republic Bratislava During Global Financial and Economic Crisis). Geographia Cassoviensis, 4, 1, pp.24-27.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Bleha, B. a Buček, J. 2010. Theoretical issues of local population and social policy in ‘shrinking’ cities – some findings from Bratislava. In: Kovács, Z., ed. Challenges of Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. Szeged: Department of Economic and Social Geography, University of Szeged. Pp.110-131.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, Ján, et al., 2009. A new state in Central Europe - the changing political geography of the Slovak Republic. Geographia Slovaca, 26. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.pp. 17-48
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, Ján, 2008. Zdaňovanie nehnuteľností a jeho vybrané priestorové aspekty v Slovenskej republike. Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 50, pp. 169-176.
Buček, J., 2007. Current strategic economic development planning in cities and its application in Slovakia. Quaestiones Geographicae, 26B, pp. 15-25
Buček, Ján, 2006. Post-socialist urban development, planning and participation - The case study of Bratislava City Centre. In: Enyedi, G., Kovács, Z., eds. Social changes and social sustainability in historical urban centres - The case of Central Europe. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pp. 65-80.
Buček, Ján, 2006. Hlavné smery a problémy výskumu súčasnej politickej geografie (Main research directions and problems in current political geography). Geografický časopis/Geographical Journal, 58, 4, pp. 353-371.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2006. The position of local self-government after main phase of public administration reform in Slovakia (Postavenie miestnej samosprávy na Slovensku po hlavnej fáze reformy verejnej správy). Acta Geographica Universitatis Comenianae, Nr.48, pp.167-178.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, Ján, 2005. The Role of Local Government in Local Economic Development - Slovakia. In: Čapková, S., ed. Local government and economic development. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute. pp.107-134, 461-542.
Buček, Ján, 2005. Slovakia. In: Van Kempen, R., Vermeulen, M. and Baan, A. (eds). Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries. Aldershot: Ashgate (Veľká Británia). pp. 79-108.
Buček Ján, 2004. La réforme de lautonomie locale en Slovaquie: avancées et reculs. In: V. Rey et al. Eds. Lélargisement de lUnion Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Occidentale. Paris: LHarmattan. Pp.105-112
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, Ján, 2003. Štát a územie v regulácii interetnických vzťahov. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Nr.42., pp.23-39.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2002. Regionalization in the SLovak Republic - from administrative to political regions. In: Marcou, G., ed. Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative. pp.141-178
Baldersheim, H., Buček, J., a Swianiewicz, P. 2002.Mayors Learning across Borders: The International Networks of Municipalities in East-Central Europe".Regional Federal Studies, Vol. 12. No. 1, Spring 2002, Pp.126-137. Vydané aj v: Casson, M., Della Giusta, M., 2008. The Economics of Networks. The International Library of Critical Writings in Economics 221, pp.1-12. Cheltenham: Edward Elgar. 401p. ISBN 978 1 84720 365 6.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, J. 2002. The role of local self-government in local development during post-socialist period: The case study of Bratislava. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 37, 2, pp. 105-119.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján 2001,Responding to Diversity: Solutions at the Local Level in Slovakia.In:Biró, A.M., Kovács, P., eds. Diversity in Action: Local Public Management of Multi-Ethnic Communieties in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative. pp.273-306, 375-381
Buček, Ján, 2001. Miestna autonómia, samospráva a etnické menšiny (Local autonomy, self-government and ethnic minorities). Sociológia – Slovak Sociological Review, 33, 2, pp. 163-184.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Buček, Ján - Smith, Brian, 2000. New approaches to local democracy: direct democracy, participation and the ‘third sector‘. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 18. (1), pp. 3-16.
Bucek, Jan, 2000. Sublocal decentralisation - the case of Slovak big cities. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 18. (1), pp. 57-78.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Zemko, I., Buček, J., 2000. Problémy cezhraničnej spolupráce a jej inštitucionálneho rámca na príklade regiónu Bratislavy. Geografické Spektrum, č. 2. Pp.43-54.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, Ján, 1999. Význam a priestorové súvislosti medzinárodných vzťahov miest. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae, Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 3, Prírodné vedy, pp.13-18.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Pitoňák, D., 1997. City-Centre Transformation in Bratislava – Modernisation and Financial Sector Invasion. Münchener Geographische Hefte, 76, pp. 157-168.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, J. 1997. Size categories of municipalities and local self-government finances in Slovakia. Acta Universitatis Carolinae Prague, Geographica, 32, Supplementum, pp. 297-305
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Pitoňák, D., Zrubcová, M. (1996). Formovanie štruktúry bankových centier na Slovensku v rokoch 1989 - 1995 (The Establishment of Banking Centres in Slovakia 1989-1995). BIATEC, roč. 4, č. 3, 1996, pp.4-8,33-36.
Buček, J., (1995). The "City-Wide" - "City-Quarter" Relationship and the Question of Integrity (A case study of Bratislava). in Malíkova Ľ., Miháliková,S., ed. "Localities and Politics in Transformation Processes", Bratislava, pp. 112-129 (v slov), 92-109 (angl.). Vydané v aktualizácii: Buček, J. 1999. The Citywide/District Relationship and the Question of Integrity: A Case Study of Bratislava. In: Kimball, J.D. ed. The Transfer of Power – Decentralisation in Central and Eastern Europe. Budapest (Local Government and Public Service Reform Initiative). Pp.79-96. (ISBN 963-03-5083-1)
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. 1995. Geopolitika na konci 20. storočia. Medzinárodné Otázky, vol. 4, no. 3, pp. 41-53.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., (1994). Dopravná infraštruktúra a problém využitia geopolitickej polohy Slovenskej republiky. Medzinárodné otázky, 3, 2, pp.43-54.
Buček, J., (1994). The Participation and Electoral Preferences of Petrzalka Inhabitants (Participácia a volebné preferencie obyvateľov Petržalky). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Nr.34, pp. 71 - 81.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., (1992). Environmentálna dimenzia euroregiónov (Environmental dimension of euroregions), Životné prostredie,26, 5, pp. 255-258.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch