prof. RNDr. Ján Buček, PhD.

Vybrané publikácie (94)

Buček, J., Frassová, M. 2023. The Legitimacy of Sub-Municipal Councils in Small and Mid-Sized Cities Under Post-Socialist Conditions. Quaestiones Geographicae, 42, 2, pp. 37-51.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B., Buček, J. 2023. Depopulation differences in Slovak former mining cities. The role of geographical conditions and local interventions. Papers in Applied Geography, 1-21. https://doi.org/10.1080/23754931.2023.2255872
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B., Šprocha, B., Buček, J., Káčerová, M., Ďurček, P., Horňák, M., Ondoš, S., Vaňo, B. et al. 2023. Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia, scenáre hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Bratislava: Metropolitný inštitút Bratislavy.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, J. 2022. Local Self-Government and Governance During Covid-19 Pandemic in Slovakia. In: Silva, C. N. ed. Local Government and the COVID-19 Pandemic - A Global Perspective. Cham: Springer. pp. 481-505.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Bleha, B., Richter, M. 2022. Coping with shrinkage in old and young mining cities of Slovakia: The cases of Banská Štiavnica and Prievidza. In: Wu, C.-T., Gunko, M., Stryjakiewicz, T., Zhou, K. eds. Postsocialist Shrinking Cities. Routledge. pp. 276-294.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Plešivčák, M. - Klobučník, M. - Buček, J. - Bačík, V. 2022. Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách.(Small Villages or Cities - Where are they Closer to their Citizens? Geography of Legitimacy after Elections of Mayors). Sociológia, Vol. 54, No. 3, pp.217-243.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Plešivčák, M., Przybyla, V., Buček, J. 2018. Electoral Geography of a Small Country: Determining Factors, Threat of Radical Right, and Comments on Referenda Held in Slovakia. In: Wood, T. (ed) 2018. Slovakia: Culture, History and People. New York: Nova Science Publishers, pp. 1-40. ISBN: 978-1-53614-133-7, ISBN: 978-1-53614-134-4 (eBook).
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Silva, C. N., & Buček, J. eds. (2017). Local Government and Urban Governance in Europe. Cham: Springer, 265p. ISBN: 978-3-319-43978-5
XXX - Iná ako A kategória
Buček, J. (2017). Why and When Countries Implement Local Public Administration Reforms: A Long-Term View of Reform Dynamics in Slovakia, 1990–2015. In: Silva, C. N., Buček, J. eds. Local Government and Urban Governance in Europe (pp. 33-70). Cham: Springer International Publishing.
ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Plešivčák, M., Przybyla V. 2017. Politická geografia - politické ideológie, demokracia a voľby. Bratislava. Univerzita Komenského.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Plešivčák, M., Buček, J. (2017). In the centre, but still on the periphery: Is there any room for development of socio-economically deprived region in Slovakia? International Journal of Social Economics, Vol. 44 Issue: 11, pp.1539-1558, https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0023
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J., Plešivčák, M. 2017. Self-government, Development and Political Extremism at the Regional Level: A Case Study from the Banská Bystrica Region in Slovakia. Sociológia – Slovak Sociological Review, 49, 6, pp. 599–635.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Buček, J. (2017). Why and When Countries Implement Local Public Administration Reforms: A Long-Term View of Reform Dynamics in Slovakia, 1990–2015. In: Silva, C. N., Buček, J. eds. Local Government and Urban Governance in Europe (pp. 33-70). Cham: Springer International Publishing.
ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. (2016). Urban Development Policy Challenges in East-Central Europe: Governance, City Regions and Financialisation. Quaestiones Geographicae, 35, 2, pp.7-26.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Buček, J. 2015. The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An attempt for explanation. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 2, pp.161-172.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J. 2015. Municipal Property During the Post-socialist Transition in Slovakia. In: Buček, J., Ryder, A. eds. Governance in Transition, Dordrecht: Springer, pp.275-307, ISBN 978-94-007-5502-4.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Sopkuliak, A., 2014. Local self-government finance in Slovakia during the 2008-2011 crisis. In: Silva, C. N., Buček. J., (eds.). Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. Farnham: Ashgate, pp. 7-30. ISBN 978-1-4724-3243-8
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. 2014. Urban Governance, Strategic Planning and Democracy in Post-Socialist Transitional Society. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, Vol. 58, 2014, No. 1, pp. 45-70.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Bleha B. 2014. Bańska Szczawnica - przeciwdziałanie negatywnym skutkom kurczenia się; lokalne inicjatywy a wsparcie zewnętrzne (Copying with shrinking in Banská Štiavnica - local initiatives and external support). In: Stryjakiewicz, T., ed. Kurczenie sie miast v Europie środkowo-wschodniej (Urban Shrinkage in East-Central Europe). Poznan: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 39-50.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Sopkuliak, A., 2014. Local self-government finance in Slovakia during the 2008-2011 crisis. In: Silva, C. N., Buček. J., (eds.). Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. Farnham: Ashgate, pp. 7-30. ISBN 978-1-4724-3243-8
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček J., Korec, P. 2013. Directly elected large cities’ mayors during transition: advantages, risks, leadership style and governance in Slovakia (Priamo zvolení primátori veľkých miest: prednosti, riziká, vodcovský štýl a vládnutie na Slovensku). In: Pradhan, P. K., Buček, J. and Razin, E. (eds) 2013. Geography of Governance: Dynamics for Local Development. International Geographical Union Commission on Geography of Governance. pp.67-76. ISBN: 978-9937-2-6508-9.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., 2013. History and Present of Regional and Multi-level governance in Slovakia. In: Kovács, I.,P., Scott J., Gál, Z., eds. Territorial Cohesion in Europe. Pécs: Institute for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pp.435-443. ISBN 978 963 9899 69 8.
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, J., Bleha, B. (2013): Urban Shrinkage as a Challenge to Local Development Planning in Slovakia. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1, p. 2–15.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Buček, J. 2013. Priestorová organizácia miestnej samosprávy Bratislavy v teoretickom a medzinárodnom kontexte. In: Buček, J., Korec, P. (eds). Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského. pp.313-342. ISBN: 978-80-223-3516-4.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, J., Fedorová Z., Ondreičková A. 2012. Súčasné trendy v medzinárodnej spolupráci slovenských miest (Current trends in international co-operation of Slovak cities). Geografické informácie, roč. 16, č. 1, pp. 33-41.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, J., Bleha, B. 2012. Planning responses of shrinkage in the Slovak Republic’s largest cities. In: Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, OECD Working Papers, Paris: OECD, s. 141-147.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, J., 2012. Crisis in Slovakia 2009–2010: From saving the economy to saving public finance (Kríza na Slovensku v r. 2009-2010: Od zachraňovania ekonomiky k zachraňovaniu verejných financií). In: Gorzelak, G., Goh C.C., Fazekas, K. Adaptability and Change: The Regional Dimensions in Central and Eastern Europe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 334-359. ISBN 978-83-7383-549-8
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J. 2011. Building of regional self-government in Slovakia: the first decade (Prvé desaťročie budovania regionálnej samosprávy na Slovensku). GEOGRAFICKÝ ČASOPIS / GEOGRAPHICAL JOURNAL, 63, 1, pp. 3-27.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2010. The financial and economic crisis in Slovakia – its spatial aspects and policy responses (Finančná a ekonomická kríza na Slovensku - jej priestorové aspekty a politické odozvy). In: Gorzelak, G., Goh, C.C. (eds). Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity. Warszava: Scholar. Pp.190-208. ISBN 978-83-7383-436-1.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Borárosová Z. a Sopkuliak A., 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. 198 strán, ISBN 978-80-89317-12-7.("skriptá" sú v predaji v papiernictve „Dekýšová“, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK, cena: 9,5 EUR.)
XXX - Iná ako A kategória
Buček, J. 2010. Majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas globálnej finančnej a ekonomickej krízy (Municipal Assets of the Capital of the Slovak Republic Bratislava During Global Financial and Economic Crisis). Geographia Cassoviensis, 4, 1, pp.24-27.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Bleha, B. a Buček, J. 2010. Theoretical issues of local population and social policy in ‘shrinking’ cities – some findings from Bratislava. In: Kovács, Z., ed. Challenges of Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. Szeged: Department of Economic and Social Geography, University of Szeged. Pp.110-131.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, Ján, et al., 2009. A new state in Central Europe - the changing political geography of the Slovak Republic. Geographia Slovaca, 26. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009. ISBN 978-80-970076-3-8. ISSN 1210-3519.pp. 17-48
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Buček, Ján, 2008. Zdaňovanie nehnuteľností a jeho vybrané priestorové aspekty v Slovenskej republike. Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 50, pp. 169-176.
Buček, J., 2007. Current strategic economic development planning in cities and its application in Slovakia. Quaestiones Geographicae, 26B, pp. 15-25
Buček, Ján, 2006. Post-socialist urban development, planning and participation - The case study of Bratislava City Centre. In: Enyedi, G., Kovács, Z., eds. Social changes and social sustainability in historical urban centres - The case of Central Europe. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pp. 65-80.
Buček, Ján, 2006. Hlavné smery a problémy výskumu súčasnej politickej geografie (Main research directions and problems in current political geography). Geografický časopis/Geographical Journal, 58, 4, pp. 353-371.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2006. The position of local self-government after main phase of public administration reform in Slovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Nr.48, pp.167-178.
Buček, Ján, 2006. The position of local self-government after main phase of public administration reform in Slovakia (Postavenie miestnej samosprávy na Slovensku po hlavnej fáze reformy verejnej správy). Acta Geographica Universitatis Comenianae, Nr.48, pp.167-178.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, Ján, 2005. The Role of Local Government in Local Economic Development - Slovakia. In: Čapková, S., ed. Local government and economic development. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute. pp.107-134, 461-542.
Buček, Ján, 2005. Slovakia. In: Van Kempen, R., Vermeulen, M. and Baan, A. (eds). Urban Issues and Urban Policies in the New EU Countries. Aldershot: Ashgate (Veľká Británia). pp. 79-108.
Buček, Ján, 2004. Flexibility in local public administration: responses to size and ethnic structure of communes in Slovakia. In: Barlow, M., Wastl-Walter, D., eds. New challenges in Local and Regional Administration. Aldershot: Ashgate (Veľká Británia). pp. 95-108.
Buček Ján, 2004. La réforme de lautonomie locale en Slovaquie: avancées et reculs. In: V. Rey et al. Eds. Lélargisement de lUnion Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Occidentale. Paris: LHarmattan. Pp.105-112
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Antl, Robert - Buček, Ján, 2003. Social Economic Changes and Regional Development in Japan and Slovakia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Nr.43, pp.225-244.
Buček Ján, 2003. Balancing Functional and Ethnic Regionalisation: Lessons from Slovakia. In: Keating, M., Hughes, J., eds. The Regional Challenge in Central and Eastern Europe - Territorial Restructuring and European Integration. Bruxelles: P.I.E.-Peter Lang. Pp. 147-160.
Buček, J., 2003. Les investissements étrangers direct (IED) en Slovaquie - Les conditions de leur action et les aspects d espace-temps. Hommes et Terres du Nord, No. 4., pp.3-17. ISSN 0018-439X (Francúzsko, Lille)
Buček, Ján, 2003. Local democracy in large cities. In: Kowalczyk, A., 2003. Theoretical and methodological aspects of geographical space at the turn of century. Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, pp.169-174.
Buček, Ján, 2003. Štát a územie v regulácii interetnických vzťahov. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica Nr.42., pp.23-39.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2002. Regionalization in the SLovak Republic - from administrative to political regions. In: Marcou, G., ed. Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative. pp.141-178
Baldersheim, H., Buček, J., a Swianiewicz, P. 2002.Mayors Learning across Borders: The International Networks of Municipalities in East-Central Europe".Regional Federal Studies, Vol. 12. No. 1, Spring 2002, Pp.126-137. Vydané aj v: Casson, M., Della Giusta, M., 2008. The Economics of Networks. The International Library of Critical Writings in Economics 221, pp.1-12. Cheltenham: Edward Elgar. 401p. ISBN 978 1 84720 365 6.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2002. Territoria, aantallen en regels - De politieke strijd over de regionalisering van Slowakije (in Dutch). Oost-Europa Verkenningen, June 2002, No. 168, pp.24-35
Marcou, G. et al., (Y.Buchvarova et S. Ivanov- Bulgarie; K. Kuusk- Estonie; J. Kalman et G. Péteri Hongrie; M. Priede, M. Patis et A. Strazda - Lettonie; A. Petkevicius - Lituanie; W. Glowacki - Pologne; J. Blažek - République Tchèque; A. Popa - Roumanie; J. Buček - Slovaquie; S. Vlaj -Slovénie). 2002. Les structures régionales dans les pays candidats et leur compatibilité avec les fonds structurels (Europe centrale et orientale). Parlament Europeen, Direction Générale des Études, Scientific and Technological Options Assessment Series - STOA 105 FR, 77p., Luxembourg: Parlement Europeen.
Buček, J. 2002. The role of local self-government in local development during post-socialist period: The case study of Bratislava. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 37, 2, pp. 105-119.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, Ján 2001,Responding to Diversity: Solutions at the Local Level in Slovakia.In:Biró, A.M., Kovács, P., eds. Diversity in Action: Local Public Management of Multi-Ethnic Communieties in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative. pp.273-306, 375-381
Buček, Ján, 2001. Miestna autonómia, samospráva a etnické menšiny (Local autonomy, self-government and ethnic minorities). Sociológia – Slovak Sociological Review, 33, 2, pp. 163-184.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Buček, Ján, 2000. Vyjednávanie, mediácia a arbitráž v zmierňovaní etnického napätia na miestnej úrovni. In: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script, Vol. 3, FPVaMV UMB, Banská Bystrica, Pp. 194-201.
Buček, Ján - Smith, Brian, 2000. New approaches to local democracy: direct democracy, participation and the ‘third sector‘. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 18. (1), pp. 3-16.
Bucek, Jan, 2000. Sublocal decentralisation - the case of Slovak big cities. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 18. (1), pp. 57-78.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Zemko, Ivan - Buček, Ján, 2000. Problémy cezhraničnej spolupráce a jej inštitucionálneho rámca na príklade regiónu Bratislavy. Geografické Spektrum, č. 2. Pp.43-54.
Zemko, I., Buček, J., 2000. Problémy cezhraničnej spolupráce a jej inštitucionálneho rámca na príklade regiónu Bratislavy. Geografické Spektrum, č. 2. Pp.43-54.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Buček, Ján, 1999. Význam a priestorové súvislosti medzinárodných vzťahov miest. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae, Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 3, Prírodné vedy, pp.13-18.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mládek, J., Buček, J., Korec, P. (1998). Historical aspects and current development of relations in the Bratislava - Vienna space. Region and Regionalism, 3, Opole-Lodž, 1998, pp. 264-269.
Korec, P., Mládek, J., Buček, J., (1998). The influence of border location of a city quarter of Bratislava on the transformation of Petrzalka’s social and economic structure. Region and Regionalism, 3, Opole-Lodž, 1998, pp. 278-284.
Buček, J., (1998). Global Influences in Slovak Urban Governance: Internationalisation and Decentralisation". International conference of IGU Commission on World Political Map and Commission on Public Administration „Geopolitics and Globalisation in Postmodern World", Haifa and Beer Sheba (Israel), January 25-31, 1998. Conference Abstract Book, pp. 17-19.
Buček, J., (1998). Decentralizácia v samospráve veľkých miest na Slovensku po r. 1990. Sociológia – Slovak Sociological Review, 30, 4, pp. 345-362.
Buček, Ján - Bakker, Edwin, 1998. Slowaakse stedenbanden tegenwicht voor autoritair regime. Geografie (in Dutch), Vol. 7, No. 6, pp. 45-46.
Malíková,Ľudmila - Buček, Ján, 1998. Case Studies in Corporate Merger and Privatisation: Slovak Law and Practice. In: Introduction to competetion and state aid law of the European Union. Central and Eastern European Legal Studies. Vol. 1, European Review of Public Law Special edition. Pp. 249-254.
Malíková, Ľ, Buček, J., (1997). Changing Attitudes of Local Authorities: A Case study of Mayors in Slovakia. in J. Jabes (ed.). "Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe". NISPAcee, Sigma and University of Ottawa, pp.194-209.
Buček, J., (spoluautor) (1997). „Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia predmetného územia" a "Posúdenie očakávaného vývoja územia ak by sa činnosť nerealizovala" in: Trizna et al. Diaľnica D 61 Bratislava - Mierová - Senecká zámer. AFRNUC, Geographica - Supplementum No. 1., pp.150-151 (s P. Tremboš),156-160 (s P. Korec, J. Minár, P. Tremboš). Univerzita Komenského Bratislava.
Buček, J., (1997) Sídelný systém a interkomunálna spolupráca: Šanca pre flexibilný systém verejnej správy na Slovensku. In: Delmartino, F.,, Vermessen, E., Miháliková, S., Falťan, Ľ., (eds). Nové podoby verejnej správy (Slovenská a Flámska skúsenosť). Bratislava (Sociologický Ústav SAV). pp. 162-177.
Surazska, W., Buček, J., Malíková, Ľ., Danek, P., (1997). Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of postcommunist regimes". Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 14., pp. 437-462.
Malíková, Ľ, Buček, J., (1997). Mayors in Slovakia (A Case Study). Sociológia – Slovak Sociological Review, Vol. 29, No. 6, pp.707-722.
Buček, J., (1997). Problémy organizácie samosprávy veľkých miest na Slovensku. Acta Universitatis Matthiae Belii, Geografické Štúdie, No.3., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. pp.109 -117.
Buček, J., (1997). Size categories of municipalities and local self-government finances in Slovakia". Acta Universitatis Carolinae, Geographica – Prague, 32, Supplementum, pp.297-305.
Buček, J., Pitoňák, D., 1997. City-Centre Transformation in Bratislava – Modernisation and Financial Sector Invasion. Münchener Geographische Hefte, 76, pp. 157-168.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, J. 1997. Size categories of municipalities and local self-government finances in Slovakia. Acta Universitatis Carolinae Prague, Geographica, 32, Supplementum, pp. 297-305
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Pitoňák, D., Zrubcová, M. (1996). Formovanie štruktúry bankových centier na Slovensku v rokoch 1989 - 1995 (The Establishment of Banking Centres in Slovakia 1989-1995). BIATEC, roč. 4, č. 3, 1996, pp.4-8,33-36.
Buček, J., (1996). Mesto, štát a územie (Prípadová štúdia hlavného mesta Slovenskej republiky - Bratislavy)", AFRNUC, Geographica 36, pp. 127-250.
Buček, J., Pitoňák, D. (1996). Basic features of the banking sector’s spatial transformation in Slovakia 1989 – 1994. AFRNUC, Geographica 37, 1996, pp.91-103.
Buček, J., (1996). Komunálna politika - perspektívna oblasť záujmu politickej geografie. Geographia Slovaca, 1996, pp. 31-36.
Buček, J., (1996). Integračné a dezintegračné procesy v Európe: priestorové aspekty. In Mesežnikov, G., Miháliková, S., eds. "Európska integrácia: Vybrané spoločensko politické a medzinárodné aspekty". Univerzita Komenského Bratislava, Université Libre de Bruxelles, Slovenské združenie pre politické vedy, pp. 47-64.
Buček, J. (1995). Trvalo udržateľný urbánny rozvoj a súčasná komunálna politika, Životné prostredie, 28, 6, pp. 309-312.
Buček, J., (1995). The "City-Wide" - "City-Quarter" Relationship and the Question of Integrity (A case study of Bratislava). in Malíkova Ľ., Miháliková,S., ed. "Localities and Politics in Transformation Processes", Bratislava, pp. 112-129 (v slov), 92-109 (angl.). Vydané v aktualizácii: Buček, J. 1999. The Citywide/District Relationship and the Question of Integrity: A Case Study of Bratislava. In: Kimball, J.D. ed. The Transfer of Power – Decentralisation in Central and Eastern Europe. Budapest (Local Government and Public Service Reform Initiative). Pp.79-96. (ISBN 963-03-5083-1)
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Buček, J., Slavík, V., Tremboš, P., (1995). 1945 - 1960: pianificatione territoriale in Cecoslovacchia. Storia Urbana, 19, č. 73, 1995, pp.153-178.
Buček, J., (1995). Medzinárodné vzťahy slovenských miest. Obecné noviny, č. 39, 40, pp. 16-18, resp.14-15,1995
Buček, J. 1995. Geopolitika na konci 20. storočia. Medzinárodné Otázky, vol. 4, no. 3, pp. 41-53.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., a kol. (1993). Geoekonomická pozícia Slovenskej republiky a niektoré jej dôsledky (Úvod do problematiky - podkladová štúdia), 230 strán, Objednávateľ: Centrum Strategických Štúdii SR, oponované 17.6.1993. J. Buček - pp. 1 - 50, 142 - 230,
Buček, J., (1994). Paradigma jadro - periféria a geoekonomická pozícia SR". Zborník z medzinárodneho seminára "Geopoliticke trendy v stredoeurópskych regiónoch a ich vplyv na teritorialne štruktury, Metodické centrum Banska Bystrica a Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, p.44-47.
Buček, J., (1994). Dopravná infraštruktúra a problém využitia geopolitickej polohy Slovenskej republiky. Medzinárodné otázky, 3, 2, pp.43-54.
Buček, J., (1994). The Participation and Electoral Preferences of Petrzalka Inhabitants (Participácia a volebné preferencie obyvateľov Petržalky). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Nr.34, pp. 71 - 81.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., (1993). Problémes de financement municipal en Slovaquie, Bulletin de la Societe Languedocienne de Geographie, fasc. 3-4, Juilett-Décembre 1993, pp.335-345.
Buček, J., (spoluautor, 200 hesiel)(1993). Malá Slovenská Encyklopédia - Encyclopeadia Beliana. Encyklopedický ústav SAV, Goldpress Publishers Bratislava, 1993, 822 s.
Buček, J., (1992). Environmentálna dimenzia euroregiónov, Životné prostredie,26, 5, pp. 255-258.
Buček, J., (1992). Environmentálna dimenzia euroregiónov (Environmental dimension of euroregions), Životné prostredie,26, 5, pp. 255-258.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch