www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Archív diplomových a bakalárskych prác | informácie

Výpožičiavanie máp z archívu je možné u pani Alenky Kadlečíkovej (B1-Ch1 č.9) výlučne v čase:
utorok: 10.00 - 11.00
štvrtok: 13.00 - 14.00

Výpožičiavanie máp pre študentov externého štúida:
v pracovné dni (pondelok - piatok) po telefonickom dohovore s p. Kadlečíkovou (č. t. 02/60296624)

Výpožičky diplomových a bakalárskych prác obhájených na Katedre humánnej geografie a demografie zabezpečuje od 2.10.2006 p. Darinka Dzurická (B1-Ch1 č.9) výlučne v čase:
utorok: 9.00 - 10.00
piatok: 11.30 - 12.30


Upozornenie:

VAŠE ŽIADOSTI O VYPOŽIČANIE PRÁC ADRESUJTE NA KATEDROVÚ MAILOVÚ ADRESU "khg@fns.uniba.sk"

1. Diplomové a bakalárske práce sa požičiavajú len k nahliadnutiu, nie absenčne.
2. Treba si so sebou priniesť preukaz študenta alebo iný doklad totožnosti.
3. Počas prázdnin, štátnych záverečných magisterských a bakalárskych skúšok je archív zatvorený a výpožičky nebudú fungovať.
4. Požičiavať diplomové práce mimo výpožičných hodín je možné len po dohode s D. Dzurickou.

  Inštrukcie k postupu pri vypožiačaní prác 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok