www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Pedagogická činnosť

Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra založená v r. 1952 patrí k najstarším na Slovensku. V súčasnosti je jediným, najväčším a najvýznamnejším geografickým pracoviskom na Slovensku zameraným na vzdelávanie v ekonomickej, sociálnej, politickej geografii a demografii. Odborne vyspelé personálne zloženie katedry tvoria 3 profesori, 4 docenti a 12 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD).

Katedrou ponúkané študijné programy:
bakalárske - Ekonomická, sociálna a politická geografia (3-ročné denné štúdium) - od ak. r. 2022/2023 pod novým názvom Ekonomická a politická geografia a demografia v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):
Ekonomická a politická geografia
Demografia, migrácia a ľudské zdroje

magisterské - Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (2-ročné denné štúdium) - od ak. r. 2022/2023 pod novým názvom Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):
Ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj
Demografia a populačná geografia

doktorandské (PhD) - Humánna geografia a demografia (4-ročné denné, 5-ročné externé štúdium)

rigorózne konanie (RNDr.) - Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska napr. otázky fungovania automobilového priemyslu, rozvoja cestovného ruchu, mestských priestorov, či úlohám zahraničných investícii. Venujeme pozornosť politike EÚ, národným politikám, i otázkam riadenia rozvoja regiónov, miest a vidieckych priestorov. U študentov rozvíjame analytické zručnosti, schopnosti tvorby máp, sú pripravovaní na problémy tvorby verejných politík (napr. regionálnej, miestneho rozvoja, sociálnej, populačnej), formujeme ich komunikačné zručnosti, schopnosti práce v tímoch. Z príbuzných disciplín sa zoznámia s ekonómiou, verejnými financiami, územným plánovaním, sociológiou, manažmentom (napr. projektovým), základmi práva, kultúrnou antropológiou, prípravou rozvojových projektov (napr. na využitie fondov EÚ). V rámci voliteľných predmetov si môžu zapísať predmety v rámci celej UK. Študenti majú možnosť stráviť semester alebo celý akademický rok na partnerských univerzitách v celej Európe v rámci programu Erasmus+.

Študentom je okrem prednášok, cvičení, praxí a exkurzií v teréne, venovaná individuálna starostlivosť prostredníctvom konzultácií, seminárov a pri spracovaní bakalárskych a diplomových prác (najmä počas 3. ročníka bakalárskeho a počas celého magisterského štúdia). Na katedre ročne končí štúdium 30 absolventov na oboch hlavných stupňoch štúdia (bc. a mgr.). Vďaka tomu patrí k významným centrám vzdelávania spoločenskovedne orientovanej geografie a demografie v európskom meradle.

Každoročne katedra prijíma 1-3 študentov na interné doktorandské štúdium v študijnom programe humánna geografia a demografia.

Na katedre je možné po predložení rigoróznej práce vykonať rigoróznu skúšku v odbore humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve a získať akademický titul „doktor prírodných vied“ (skratka RNDr.).

Katedra významne participuje na príprave učiteľov študujúcich pedagogické kombinácie s geografiou (geografia-biológia, geografia – matematika, geografia – telesná výchova, geografia - jazyky).
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok