www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk    

 
baner
 
 
 


Pravidlá Geografického korešpondenčného seminára GEOKOS


Stiahnuť dokument: Pravidlá Geografického korešpondenčného seminára GEOKOS (*.pdf)

 1. Súťaž je určená pre všetkých stredoškolákov, prioritne pre 1. až 3. ročník štvorročného štúdia stredných škôl, resp. pre kvintu až septimu gymnázií s osemročným štúdiom. Všetci súťažia medzi sebou v jednej kategórii. Každý žiak súťaží sám za seba.
 2. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, musíte sa zaregistrovať na stránke http://www.humannageografia.sk/geokos/register-form.php.
 3. Súťaž prebehne v dvoch kolách, ktorý nájdete na http://www.humannageografia.sk/geokos/harmonogram.php. V každom kole bude zadaná 1 úloha.
 4. Za každú vyriešenú úlohu môžete získať 30 bodov. Úlohy musíte riešiť každý samostatne, nie spolu s kamarátmi alebo rodičmi. Môžete sa poradiť s učiteľom alebo rodičom, alebo si o tom niečo prečítať v odbornej literatúre, ale spracovanie riešenia zadania musí byť autorské. V prípade identických riešení body neudelíme nikomu. Za nadštandardný tvorivý prístup k riešeniu je možné získať v každom kole body navyše (max. 3 body).
 5. Súčasťou riešenia každej úlohy sú aj prílohy, predovšetkým tabuľky a/alebo grafy, v ktorých spracujete zadané údaje. Informácie o správnej forme tabuliek a grafov nájdete na http://www.humannageografia.sk/geokos/pokyny.php. Ak súčasťou riešenia bude aj vhodná vlastná mapa, môžete získať ďalší bod navyše.
 6. Na korektné vyriešenie úlohy vám postačí preštudovať si tzv. Dôležitý úvod, ktorý nájdete na začiatku zadania každej úlohy. Uvítame, ak si pri riešení úloh prečítate aj inú odbornú literatúru (ale nie je to podmienka). Korektnú prácu s literatúrou odmeníme ďalším bodom navyše. Odbornú literatúru môžete nájsť napríklad na stránke https://scholar.google.sk/ po zadaní kľúčových slov. Ak nájdete a použijete akúkoľvek inú relevantnú literatúru, musí byť v texte vypracovania riadne citovaná a uvedená aj v Zozname použitej literatúry. Pravidlá citovania a zostavovania Zoznamu použitej literatúry nájdete na http://www.humannageografia.sk/geokos/pokyny.php. Ak zistíme, že v riešení boli použité prevzaté informácie (čiže texty a informácie od iných autorov), ktoré nie sú riadne citované, takéto riešenie nebudeme akceptovať a ani ho nebudeme hodnotiť.
 7. Riešenie každej úlohy musí byť napísané ako samostatný dokument. Do dokumentu je potrebné vložiť (nakopírovať alebo naskenovať) aj tabuľky, grafy, príp. mapy a musí obsahovať samozrejme aj slovné riešenie úlohy. Rozsah kompletného riešenia úlohy (vrátane zoznamu literatúry) je maximálne 10 000 znakov textu vrátane medzier, maximálne 7 strán (po započítaní grafických príloh).
 8. Riešenie každej úlohy musí začínať hlavičkou v tvare:
          Meno a priezvisko: .........................
          E-mail: ...........................................
          Užívateľské meno (ktoré zadáte pri registrácii): ......................................
          Škola a trieda: ..........................
          Úloha č. .....
 9. Riešenia nahrajte najlepšie vo formáte PDF na stránke súťaže v časti Osobný profil po prihlásení najneskôr v deň uvedený v harmonograme aktuálneho ročníka alebo v zadaniach úloh.
 10. Opravovať budeme len riešenia, ktoré boli odovzdané načas. Posledný termín odovzdania riešenia úloh v jednotlivých kolách nájdete v harmonograme aktuálneho ročníka súťaže alebo v zadaniach úloh. Vyhradzujeme si právo neopravovať riešenia odovzdané neskoro.
 11. Opravené riešenia nájdete na našej stránke vo svojom profile aj s komentárom k riešeniu, aby ste vedeli, za čo ste body dostali, a naopak, čo v riešení chýbalo. Vo svojom profile nájdete aj kompletné a podrobné výsledky po každom kole.
 12. Na našej stránke nájdete výsledný poradovník s menami najúspešnejších riešiteľov po každom kole podľa zverejneného harmonogramu, aby si to mohli pozrieť aj vaši učitelia alebo rodičia. Kompletné výsledky všetkých riešiteľov budú sprístupnené len registrovaným riešiteľom.
 13. Úspešným riešiteľom GeoKoS sa stane každý, kto získa aspoň 50 % z celkového možného počtu bodov, t. j. minimálne 30 bodov. Každý úspešný riešiteľ dostane diplom úspešného riešiteľa.
 14. Najlepší riešitelia budú odmenení aj vecnými cenami a najúspešnejších riešiteľov pozveme na Letnú školu geografie, ktorá sa uskutoční v júli na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 15. Všetky informácie nájdete na stránke http://www.humannageografia.sk/geokos/index.php. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom zadaní nám napíšte na geokos.prif@uniba.sk.
 
 
GEOKOS - Geografický korešpondenčný seminár
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
pavilón CH1-B1
e-mail: geokos.prif@uniba.sk
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava