www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Vybrané knižné publikácie našej katedry

Záhorie na začiatku 20. storočia

viac informácií

Základy demografickej analýzy

viac informácií

Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov

viac informácií

Analýza demografického vývoja oblastí a obcí podľa...

viac informácií

Prístupy humánnej geografie (filozofia, teória, kontext)

viac informácií

Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve: ...

viac informácií

Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext

viac informácií

Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia

viac informácií

Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska

viac informácií

Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980-2011

viac informácií

Politická geografia

politické ideológie, demokracia a voľby

viac informácií

Bratislava v demografickej perspektíve


viac informácií

Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky


viac informácií

Local Government and Urban Governance in Europe


viac informácií

Moderná humánna geografia mesta Bratislava

priestorové štruktúry, siete a procesy

viac informácií

Governance in Transition


viac informácií

Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácieviac informácií

Náboženský a národnostný atlas Slovenskaviac informácií

Demografický atlas

Slovenskej republiky

viac informácií 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok